Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Organizacja Urzędu
 1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ROiSO)
 2. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (RIGPiK)
 3. Referat Finansowy (RF)
 4. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 5. Biuro Rady Gminy (BRG)
 6. Samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych (ZP)
 7. Samodzielne stanowisko d/s pozyskiwania funduszy i obsługi inwestora (PFiOI)
 8. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
 9. Pełnomocnik ds. uzależnień (PU)
 10. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (POIN).
 
 
Referat Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich (ROiSO)
 
Do zadań  Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 1. prowadzenie sekretariatu  Wójta i Urzędu;
 2. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu;
 3. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe  i kancelaryjne oraz prenumeratę i czasopisma;
 4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu;
 5. zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych;
 6. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy i rejestru delegacji służbowych;
 7. przygotowywanie umów z pracownikami na wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
 8. sporządzanie zeznań świadków;
 9. prowadzenie list obecności;
 10. prowadzenie rejestru wyjść służbowych i prywatnych pracowników w czasie godzin pracy;
 11. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie  ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie ich do właściwych Referatów;
 12. prowadzenie ewidencji ludności;
 13. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania osób;
 14. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem akcyzy paliwowej dla rolników;
 15. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi i administracyjnymi w tym temacie;
 16. sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej,
 17. koordynowanie działań związanych z BHP;
 18. sprawowanie nadzoru nad terminowością przeprowadzanych badań lekarskich pracowników;
 19. prowadzenie rejestrów Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Brójce  oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową OSP;
 20. pomoc w organizacji  zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP oraz Gminnych Zawodów Strażackich;
 21. zatrudnianie kierowców w jednostkach OSP oraz rozliczanie paliwa samochodów pożarniczych, motopomp i sprzętu pożarniczego na podstawie wydanych kart drogowych kierowcom;
 22. współpraca z Powiatową Komendą PSP,
 23. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 24. wydawanie zezwoleń na zbiórki uliczne, zgromadzenia i zabawy;
 25. przechowywanie dokumentacji, prowadzenie kartotek kopert dowodów osobistych;
 26. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 27. przygotowywanie umów o pracę, dzieło i zleceń na potrzeby urzędu Gminy;
 28. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 29. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej naboru na wolne stanowisko urzędnicze  oraz oceny pracowniczej;
 30. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem mieszkańców z gospodarki odpadami komunalnymi;
 31. prowadzenie spraw związanych z oświatą na terenie Gminy wraz z transportem dzieci do szkół;
 32. współpraca z Kuratorium Oświaty we wszystkich sprawach dotyczących szkół,
 33. współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach pracowników szkół;
 34. analiza i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego młodzieży do 18 roku życia, zamieszkałej  na terenie Gminy;
 35. prowadzenie spraw związanych ze stypendiami szkolnymi;
 36. administrowanie siecią komputerową;
 37. przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 38. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie  jej ewidencji;
 39. udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym;
 40. prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 41. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 
 
Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (RIGPiK)
 
Do zadań referatu należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów oraz numerów porządkowych  nieruchomości;
 2. administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy;
 3. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem zasobów gruntów na cele budowlane;
 4. wykonywanie czynności mających na celu zbycie, obciążenie oraz najem i dzierżawę;
 5. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez gminę prawa pierwokupu;
 6. prowadzenie spraw zawiązanych z wywłaszczeniem nieruchomości na cele publiczne;
 7. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki gruntami skarbu państwa zleconych na mocy ustaw;
 8. przygotowanie dokumentacji i wniosków do założenia ksiąg wieczystych  dla nieruchomości stanowiących własność gminy;
 9. prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych;
 10. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności;
 11. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich;
 12. sporządzanie protokołów przekazania i wprowadzenie na nowy grunt nowych nabywców;
 13. przygotowywanie materiałów do zawarcia umów z wykonawcami;
 14. określenie usytuowania znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic;
 15. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej pod roboty drogowe, budowlane, inwestycyjne i inne;
 16. koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych oraz współudział w odbiorach dróg nowych i modernizowanych;
 17. regulowanie stanów prawnych nieruchomości komunalnych;
 18. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży gruntów ich wieczystym użytkownikom;
 19. prowadzenie czynności związanych z przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 20. przygotowywanie wniosków w sprawie uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, leśnych na cele nieleśnych;
 21. wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 22. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 23. opiniowanie projektów podziału nieruchomości;
 24. przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;
 25. wykonywanie map geodezyjnych d/c prawnych z projektem podziału terenów będących własnością gminy;
 26. wykonywanie map d/c projektowanych do celów inwestycyjnych terenów będących własnością gminy;
 27. współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji chorób i ich zwalczania;
 28. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych  i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;
 29. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem bezdomnych zwierząt  w schroniskach;
 30. prowadzenie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt gospodarskich  oraz zwierząt dzikich;
 31. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zapytań ofertowych oraz przygotowywanie danych do przetargu nieograniczonego;
 32. współdziałanie z urzędem statystycznym w zakresie statystyki rolniczej i nadzór nad  jej przeprowadzaniem na terenie gminy;
 33. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną przyrody, a w szczególności dotyczących: łowiectwa, ochrony zwierząt, profilaktyki zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, nasiennictwa, współpracy z rolnikami w zakresie tworzenia grup producenckich, współpracy z izbą rolniczą i ośrodkiem doradztwa rolniczego  oraz ze stowarzyszeniami  i innymi  organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa;
 34. prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem na terenie gminy klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia w uprawach;
 35. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości oraz stosowanie kar za ich samowolne usunięcie;
 36. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne (rejestr CEIDG), w tym: przyjmowanie wniosków o wpis  do rejestru działalności gospodarczej, przyjmowanie wniosków o zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej, przyjmowanie wniosków o wykreślenie  z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej;
 37. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 38. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie;
 39. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji o środowisku  i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 40. prowadzenie spraw o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 41. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transport nieczystości ciekłych;
 42. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 43. prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia;
 44. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego  w odrębnych przepisach;
 45. prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska;
prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego.
 
 
Referat Finansowy (RF)
 
Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:
 1. opracowanie programów gospodarczych i prognoz finansowych gminy;
 2. opracowywanie rocznego projektu budżetu gminy;
 3. bieżące realizowanie oraz informowanie organów gminy o przebiegu realizacji budżetu;
 4. terminowe prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy;
 5. prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy;
 6. kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy  oraz stowarzyszeń  w zakresie udzielanych dotacji z budżetu gminy;
 7. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu gminy i niewydzielonych jednostek organizacyjnych;
 8. prowadzenie spraw kasowych urzędu gminy;
 9. prowadzenie ewidencji mienia gminy, środków trwałych;
 10. sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
 11. opracowywanie okresowych i zbiorczych sprawozdań i analiz dotyczących wykonania budżetu gminy;
 12. prowadzenie rozliczeń bankowych;
 13. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków;
 14. opiniowanie wniosków dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w zakresie dochodów własnych gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe oraz rozpatrywanie w trybie odwoławczym zażaleń w zakresie ww. opinii.
 
 
Urząd Stanu Cywilnego (USC) – Kierownik Anna Misio
 
Do zadań Kierownika USC należy realizacja zadań wynikających z ustawy prawo  o aktach stanu cywilnego oraz innych ustaw, a w szczególności:
 1. sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń i zgonów;
 2. prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;
 3. przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 4. przyjmowanie w formie protokołu oświadczeń ustnej woli spadkobiercy;
 5. prowadzenie postępowań w sprawach zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich  w kraju i za granicą oraz załatwianie korespondencji konsularnej;
 6. wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk;
 7. sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
 8. organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego;
 9. obsługa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego;
 10. prowadzenie elektronicznego rejestru aktów stanu cywilnego;
 11. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce.
 
 
Biuro Rady Gminy (BRG) – Kierownik Krzysztof Brandeburg
 
Do zadań Biura Rady Gminy należy w szczególności :
 1. organizacyjno-techniczna obsługa Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy;
 2. obsługa organizacyjna sesji;
 3. sporządzanie protokołów z sesji Rady Gminy oraz publikowanie ich w BIP;
 4. przygotowywanie posiedzeń Komisji i ich obsługa organizacyjna;
 5. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
 6. prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii oraz interpelacji radnych;
 7. obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy;
 8. udział w opracowywaniu uchwał Rady Gminy;
 9. czuwanie nad terminowym przekazywaniem do realizacji wniosków Komisji  oraz wniosków  i interpelacji radnych;
 10. prowadzenie ewidencji radnych Rady Gminy;
 11. prowadzenie spraw z zakresu wyborów prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz Rady Gminy i Wójta Gminy.
 
 
Samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych (ZP) – inspektor Jacek Bojanowski
 
Do zadań pracownika należą w szczególności:
 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań  zamówień publicznych;
 2. sporządzanie sprawozdania z realizacji zamówień publicznych;
 3. ewidencjonowanie umów zawartych w sprawach o zamówieniach publicznych;
 4. sporządzanie planów zamówień publicznych.
 
 
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy  i obsługi inwestora  (PFiOI) – podinspektor Iwona Neroj
 
Do zadań pracownika należą w szczególności:
 1. pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych w celu dofinansowania zadań gminy;
 2. przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków na realizację inwestycji gminnych  z różnych funduszy;
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w sprawie składania wniosków  i ich rozliczania;
 4. administracyjna obsługa postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. wykonywanie innych czynności na polecenia Wójta;
 6. informowanie mieszkańców Gminy, rolników, przedsiębiorców o możliwościach skorzystania ze środków unijnych;
 7. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania partnerów krajowych  i zagranicznych do współpracy z Gminą;
 8. współpraca ze środkami masowego przekazu;
 9. promocja Gminy.
 
 
Samodzielne stanowisko - Administrator bezpieczeństwa informacji – podinspektor Iwona Neroj
 
Do zadań pracownika należą w szczególności:
 1. koordynowania bezpieczeństwa informacji oraz związanych z nim polityk i procedur;
 2. nadzór nad zbiorami danych osobowych;
 3. szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie;
 4. prawidłowość funkcjonowania systemu informatycznego w urzędzie gminy Brójce;
 5. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe;
 6. bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym;
 7. nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe;
 8. monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych.
 
 
Pełnomocnik ds. uzależnień (PU) – inspektor Iwona Makucka
 
Do zadań pracownika należą w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 2. przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń wójta odnośnie spraw wymienionych w punkcie 1.
 
 
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – inspektor Aleksandra Agier
 
Do zadań pracownika należy realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z obiegiem i ochroną informacji niejawnych;
 3. opracowanie planów ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji;
 4. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. prowadzenie postępowań sprawdzających w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2017-09-26 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-09-26 16:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-09-26 16:02
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2020r. 03:19:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.