Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Zwrot podatku akcyzowego

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2017 ROKU

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.

 


Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynów jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczajacej 1ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).


Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie. Dokumenty te stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku .
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.


Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz zwrotu podatku akcyzowego

  • od dnia 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia31 sierpnia 2017 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak turami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017r.


Wniosek o zwrot podatku zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.


Określenie kwoty podatku do zwrotu

 Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017r.. z tym że kwota zwrotu podatku nie może być większa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego , liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będocych w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntówi budynow według stanuna dzień 1lutego danego roku. Przy ustalaniu ww.limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzię:

86,00* ilość ha użytków rolnych


Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożonego wniosku.


Pierniądze wypłacane będą w terminach: 

03-28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

02-31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340).

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada  2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.1934
. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017r.


Sankcje

Producent rolny, który pobierze nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2017 składa się Urzędzie Gminy Brójce pokój nr 8. 


 

Podmiot publikujący
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2009-03-09 00:00
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2009-03-09 12:35
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2017-02-01 09:50
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2021r. 08:17:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.