Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 9 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-10-24
Publikujący Marta Pytka 2019-10-24 15:03
Modyfikacja Marta Pytka 2019-10-24 15:04
INFORMACJA
 
Urząd Gminy Brójce informuje, że od dnia
2 września 2019 r.
zostają zmienione godziny pracy Urzędu:

 
Poniedziałek   7.30 - 15.30
 Wtorek              9.00 - 17.00
Środa                7.30 - 15.30
Czwartek         7.30 - 15.30
 Piątek               7.30 - 15.30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-08-26
Publikujący Marta Pytka 2019-08-26 11:44
Modyfikacja Marta Pytka 2019-09-18 08:46
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-08-26
Publikujący Marta Pytka 2019-08-26 11:37
Modyfikacja Marta Pytka 2019-08-26 11:35
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-08-20
Publikujący Marta Pytka 2019-08-20 13:27
Modyfikacja Marta Pytka 2019-08-20 13:36
Obwieszczenie GPS.6220.2.2019.DW  o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie "budowy hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach o nr ewidencyjnych 11 i 12, a także na części działek o nr ewid. 3/2, 4, 7, 8, 9/2, 14 w miejscowości Giemzówek, obręb Przypusta, gmina Brójce, pow. łódzki wschodni, woj łódzkie".

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 60.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-07-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-18 15:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-23 08:51

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 40.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-07-16
Publikujący Marta Pytka 2019-07-16 15:39
Modyfikacja Marta Pytka 2019-07-16 15:39

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 37.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-07-12
Publikujący Marta Pytka 2019-07-12 11:30
Modyfikacja Marta Pytka 2019-07-12 11:31
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 18 lipca br. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 9:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, na I piętrze.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3562-spotkanie-informacyjne-pn-podnies-swoje-kwalifikacje-fundusze-europejskie-na-szkolenia  pod przyciskiem „Weź udział”, do 3 dni przed spotkaniem.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 282.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-07-09
Publikujący Marta Pytka 2019-07-09 08:06
Modyfikacja Marta Pytka 2019-07-09 08:08
Wójt Gminy Brójce informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Brójce do dnia 12 lipca 2019 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-07-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-02 15:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-02 16:05
Budowa hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 61.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-06-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-06-26 12:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-06-26 12:34

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 29.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-06-21
Publikujący Marta Pytka 2019-06-21 12:09
Modyfikacja Marta Pytka 2019-06-21 12:09

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 59.64 KB
Zawiadomienie Plik pdf 319.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-06-12
Publikujący Marta Pytka 2019-06-12 12:20
Modyfikacja Marta Pytka 2019-06-12 12:22
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-05-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-30 14:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-30 15:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-05-24
Publikujący Anna Woźny 2019-05-24 12:41
Modyfikacja Anna Woźny 2019-05-24 12:42
Obwieszczenie GPS.6220.2.2019.DW

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 48.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-05-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-21 09:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-28 09:49
W bieżącym roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w roku 2015 na okres 2016 – 2019. Rok 2019 stał się zatem dla Rad Gmin i Sądów okresem kampanii wyborczej do wyborów ławników na kolejną kadencję 2020 – 2023.
Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozdziału 7, w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693), informujemy iż na podstawie
pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, najpóźniej do końca października br. Rada Gminy Brójce powinna dokonać wyboru, na kadencję 2020 – 2023:
- 6 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
- 2 ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych:
 
-  ławnikiem może być wybrany ten kto (art. 158, § 1):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
- ławnikami nie mogą być (art. 159, § 1):
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
- kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin do dnia 30 czerwca 2019 roku (art. 162, § 1):
   prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
- zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się (art.162, § 2) na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Należy także wziąć pod uwagę następujące wymagania:
  1. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
  2. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata,
  3. osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
 
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
Do 28 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 14:00, do sekretariatu Urzędu Gminy w Brójcach (I piętro, pokój 9) można składać zgłoszenia kandydatów na ławników.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-05-06
Publikujący Marta Pytka 2019-06-05 10:08
Modyfikacja Marta Pytka 2019-06-06 09:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco wpływać na środowisko pn: "Budowa hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową" w miejscowości Giemzówek.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 63.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-04-26
Publikujący Magdalena Ciesielska 2019-04-26 10:35
Modyfikacja Magdalena Ciesielska 2019-04-26 10:45
Obwieszczenie RŚVI.7033.3.2019

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 79.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-04-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-04 09:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-04-04 09:53
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o przeprowadzeniu ponownej procedury oceny oddiaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 od km 19+605 do km 22+365 w miejscowości Kurowice i Karpin gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 50.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-04-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-02 09:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-04-02 09:27
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddiaływania na środowisko

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 59.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-03-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-18 08:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-18 08:27
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych ziemnych odparowujących.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-03-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-12 10:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-12 10:57
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wykonania urządzenia wodnego do poboru wody z ujęcia zlokalizowanego na działce 163/3, obręb Bukowiec, gm. Brójce, pow. łódzki wschodni
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-03-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-07 15:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-07 15:02
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2020r. 12:21:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.