Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-04-04
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-04-04 15:22
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-04-04 15:26
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-03-24
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-03-24 08:07
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-03-24 08:14

Informujemy, iż Urząd Gminy Brójce w dniu 24 grudnia 2013 roku (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) pracuje w godz. 7.30-14.00.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-12-23
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2013-12-23 14:50
XLVI Sesja Rady Gminy Brójce rozpocznie się 26 września  2013 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.
 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja  Wójta Gminy.
5.Interpelacje radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez  właścicieli nieruchomości 
7.Zmiany w budżecie  gminy na 2013 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 20
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy.
9.Wolne wnioski.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
11.Zakończenie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-09-19
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2013-09-19 15:37
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2013-08-12
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-08-12 11:13
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-08-12 11:17

Opłaty za odpady komunalne

Przypominamy, że opłaty za wywóz odpadów komunalnych za m-c lipiec należy wnosić do Gminy Brójce, do 15 sierpnia br.

Harmonogramy opłat (książeczki opłat) za wywóz odpadów komunalnych aktualnie dostarczane są do mieszkańców gminy przez pracowników urzędu gminy. Osoby zainteresowane osobistym odebraniem książeczki opłat mogą tego dokonać w urzędzie pok. nr 22 lub nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Każda osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymała indywidualny nr konta bankowego, który podany jest na blankietach wpłat.

UWAGA!
W przypadku, gdy opłata za wywóz odpadów została wniesiona na konto danej firmy wywozowej także za m-c lipiec, należy do tej firmy wystąpić z pismem o zwrot opłaty za m-c lipiec, podając stosowne dane.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-07-25
Publikujący Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2013-07-25 07:56
Modyfikacja Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2013-07-25 08:03

KOMUNIKAT
w sprawie obowiązkowego znakowania nieruchomości zabudowanych

 

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości (posesji).

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic - nazwę miejscowości.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Z uwagi, iż wiele nieruchomości zabudowanych nie jest w powyższy sposób oznaczonych, wzywa się tych właścicieli do niezwłocznego oznaczenia posesji w podany wyżej sposób. Wykonanie tabliczki odbywa się na koszt właściciela nieruchomości.

Brak oznakowania występuje na wielu posesjach w naszej gminie. Utrudnia to w sposób znaczący m. in. akcję dostarczania pojemników na odpady komunalne a także ich odbiór.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-07-18
Publikujący Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2013-07-18 15:42
Modyfikacja Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2013-07-18 15:46

WÓJT GMINY BRÓJCE dnia 26 KWIETNIA 2013 r.OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWCU:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce pok. nr 9 lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce  95–006 Brójce, Brójce 39, tel. (42) 29-50-111 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora zespołu  „w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
a) Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brójce
b) Stronie internetowej Urzędu Gminy Brójce bip.brojce.pl
 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie na adres podany na odwrocie koperty /oferty/

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-04-26
Publikujący -

 Sesja Rady Gminy Brójce która rozpocznie się  30 KWIETNIA  2013 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.


Proponowany porządek obrad:
 1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6.Zmiany w budżecie gminy na 2013 r. oraz w WPF
 7. Podjęcie uchwał w sprawach ;
- w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brójce
- powołania nowej Rady SP ZOZ w Brójcach
- w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn „ Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
 8  Wolne wnioski.
 9  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Zakończenie obrad.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-04-24
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-04-12
Publikujący -

MPO – umowy należy wypowiedzieć na dzień 30 czerwca 2013r. w terminie wynikającym z umowy (poniżej pismo firmy)

REMONDIS – umowy ulegają samoczynnemu rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013r.
(poniżej pismo firmy)


 *) Dot. klientów indywidualnych. Nie dot. firm i instytucji. 

Załączniki:

pismo firmy MPO Plik pdf 79.18 KB
pismo firmy Remondis Plik pdf 35.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-03-26
Publikujący -

XXXIV Sesja Rady Gminy Brójce rozpocznie się 12 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta Gminy.
5.Interpelacje radnych.
6.Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawach ;
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób świadczenia usług
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn „ Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego „
9.Wolne wnioski.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
11.Zakończenie obrad. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-03-04
Publikujący -

XXXIII Sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się  
24  STYCZNIA  2013r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja  Wójta Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018.
 7. Budżet gminy na 2013 r. - podjęcie uchwały.
 8. Zmiany w statucie SP ZOZ w Brójcach.
 9. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Zakończenie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-01-16
Publikujący -

Nowa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku "Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21 poz.112) nakłada na gminy obowiązek dokonania nowego podziału gminy na okręgi wyborcze - jednomandatowe w wyborach samorządowych do rady gminy. Wójt Gminy przystąpił do prac nad projektem tego podziału. Projekt ten najprawdopodobniej trafi pod obrady sesji Rady Gminy w czerwcu br. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2012-05-30
Publikujący -

Urząd Gminy w Brójcach informuje o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego.(w załączeniu Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dn. 16 kwietnia 2012r.).

Przekazujemy informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Przypominamy, ze zgodnie z art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) osoba, która uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2012-05-11
Publikujący -

Osoby głuchonieme mogą skorzystać z tłumaczy języka migowego. Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić zapotrzebowanie na pomoc tłumacza języka migowego przynajmniej trzy dni przed terminem realizacji swojej sprawy administracyjnej (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Urząd zobowiązany jest wówczas do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie z nią uzgodnionym.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2012-04-11
Publikujący -

XX sesja Rady Gminy Brójce rozpoczenie się 30 MARCA 2012 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta Gminy.
5.Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2012 r.
7.Zmiany w budżecie gminy na 2012 r oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018
8.Podjęcie uchwał w sprawach :
funduszu sołeckiego
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny części nieruchomości 10.Wolne wnioski.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12.Zakończenie obrad. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2012-03-23
Publikujący -

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja  Wójta Gminy.
5.Interpelacje radnych.
6.Statut Gminy - podjęcie uchwały
7.Zmiany w budżecie  gminy na 2012 r oraz  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018
8.Podjęcie uchwał w sprawach :
zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny części nieruchomości
10.Wolne wnioski.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12.Zakończenie obrad

XVIII Sesja Rady Gminy Brójce rozpocznie się  21 lutego  2012 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce Brójce 39
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2012-02-17
Publikujący -


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja  Wójta Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2018
7. Budżet gminy na 2012 r. Podjęcie uchwały
8. Zmiany w uchwale nr XV/95/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w statucie   SP ZOZ w Brójcach
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
- udzielenia powiatowi łódzkiemu wschodniemu pomocy rzeczowej i finansowej z   przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno -budowlanej wykonywanych na rzecz gminy Brójce
udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu łódzkiego wschodniego -zmian w uchwale dotyczącej wzoru formularzy do celów podatkowych wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10.Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. .Zakończenie obrad.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2012-01-10
Publikujący -

Informujemy, że XIII sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się 28 września 2011 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu kierownika GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
7. Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.
8. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 9. Podjęcie uchwały o powołaniu zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. Zakończenie obrad. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-09-22
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-09-20
Publikujący -

XII  sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się 30 sierpnia  2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-08-19
Publikujący -

X I sesja Rady Gminy Brójce która odbędzie się  20 lipca 2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-07-15
Publikujący -

 X sesja Rady Gminy Brójce która odbędzie się 28 czerwca 2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy.

5. Interpelacje radnych.

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. i absolutorium dla wójta gminy

- sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia komunalnego.

-opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brójce

- dyskusja

- podjęcie uchwały

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brójce i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

8. Zmiany w budżecie gminy Brójce na 2011 r oraz w uchwale dot. wieloletniej prognozy finansowej

9. Ustalenie inkasentów opłaty targowej.

10.  Podjęcie uchwały o przekazaniu linii energetycznej.

11. Gminny program profilaktyki i zwalczania narkomani – podjęcie uchwały  

12.  Wolne wnioski.  

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

14.  Zakończenie obrad.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-06-16
Publikujący -

IX sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się 31 maja 2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy

5. Interpelacje radnych.

6. Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2018

8. Zmiany w uchwale o trybie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

9.Zmiany w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

10. Przyjęcie nowych taryf za pobór wody

11. Podjęcie uchwał majątkowych

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

14. Zakończenie obrad.


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-05-26
Publikujący -


 

VII sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się 29 marca 2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy.

 5. Interpelacje radnych.

       6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

    7. Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.  

       8. Zmiany w wieloletniej prognozy finansowej

       9. Podjęcie uchwały o trybie powoływania i odwoływania członków zespołu    

           interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

     10. Wolne wnioski.

     11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

     12. .Zakończenie obrad.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-03-25
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 01 czerwca 2020r. 00:05:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.