Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 59.64 KB
Zawiadomienie Plik pdf 319.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-06-12
Publikujący Marta Pytka 2019-06-12 12:20
Modyfikacja Marta Pytka 2019-06-12 12:22
Uznając za celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja intelektualna i ruchowa seniorów poprzez turystykę i sport”, zamieszcza się wskazaną wyżej ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce. 

Uwagi dotyczące oferty można składać w formie pisemnej - osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) w godzinach pracy Urzędu lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku włącznie, do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

uproszcczona oferta Plik pdf 243.34 KB
treść ogłoszenia Plik pdf 43.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-06-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-06-10 21:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-06-10 21:40
W związku z ogłoszeniami dot. sprzedaży drewna 1-5 z dnia 14 maja 2019 roku, termin i miejsce oględzin zostanie uzgodniony telefonicznie indywidualnie z zainteresowana osobą.
Numer kontaktowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazany został w treści ogłoszeń.

Załączniki:

Ogł.1 Plik pdf 103.43 KB
Ogł.2 Plik pdf 103.21 KB
Ogł.3 Plik pdf 103.02 KB
Ogł.4 Plik pdf 100.38 KB
Ogł.5 Plik pdf 102.89 KB
Ogł.6 Plik pdf 102.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-06-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-06-04 15:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-06-05 10:37
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-05-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-30 14:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-30 15:00
W bieżącym roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w roku 2015 na okres 2016 – 2019. Rok 2019 stał się zatem dla Rad Gmin i Sądów okresem kampanii wyborczej do wyborów ławników na kolejną kadencję 2020 – 2023.
Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozdziału 7, w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693), informujemy iż na podstawie
pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, najpóźniej do końca października br. Rada Gminy Brójce powinna dokonać wyboru, na kadencję 2020 – 2023:
- 6 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
- 2 ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych:
 
-  ławnikiem może być wybrany ten kto (art. 158, § 1):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
- ławnikami nie mogą być (art. 159, § 1):
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
- kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin do dnia 30 czerwca 2019 roku (art. 162, § 1):
   prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
- zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się (art.162, § 2) na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Należy także wziąć pod uwagę następujące wymagania:
  1. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
  2. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata,
  3. osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
 
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
Do 28 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 14:00, do sekretariatu Urzędu Gminy w Brójcach (I piętro, pokój 9) można składać zgłoszenia kandydatów na ławników.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-05-06
Publikujący Marta Pytka 2019-06-05 10:08
Modyfikacja Marta Pytka 2019-06-06 09:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco wpływać na środowisko pn: "Budowa hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową" w miejscowości Giemzówek.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 63.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-04-26
Publikujący Magdalena Ciesielska 2019-04-26 10:35
Modyfikacja Magdalena Ciesielska 2019-04-26 10:45
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddiaływania na środowisko

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 59.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-03-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-18 08:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-18 08:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-02-04
Publikujący Magdalena Ciesielska 2019-02-04 12:41
Modyfikacja Magdalena Ciesielska 2019-02-04 12:41
W dniu 31 stycznia br. (czwartek)
kasa będzie czynna
do godz. 14.30.
 

 
Za  utrudnienia  przepraszamy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-01-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-01-30 07:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłMałgorzata Kardasz - inspektor2019-01-15
Publikujący Małgorzata Kardasz - Małgorzata 2019-01-15 09:44
Modyfikacja Małgorzata Kardasz - Małgorzata 2019-01-15 09:45
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłMałgorzata Kardasz - inspektor2019-01-09
Publikujący Małgorzata Kardasz - Małgorzata 2019-01-09 15:18
Modyfikacja Małgorzata Kardasz - Małgorzata 2019-01-09 15:22
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-01-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-01-03 11:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-01-03 11:34
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2019-01-03
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2019-01-03 13:04
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2019-01-04 09:07
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2019-01-02
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2019-01-02 13:36
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2019-01-02 13:38
INFORMACJA
W związku z ogłoszeniami dot. sprzedaży drewna 1-4 z dnia 28 listopada 2018 roku, termin i miejsce oględzin zostanie uzgodniony telefonicznie indywidualnie z zainteresowana osobą.
Numer kontaktowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazany został w treści ogłoszeń.

Załączniki:

1 Plik pdf 46.46 KB
2 Plik pdf 44.46 KB
3 Plik pdf 44.54 KB
4 Plik pdf 46.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-12-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-04 11:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-06 11:57
INFORMACJA
W związku z ogłoszeniami dot. sprzedaży drewna 1-6 z dnia 9 listopada 2018 roku, termin i miejsce oględzin zostanie uzgodniony telefonicznie indywidualnie z zainteresowana osobą.
Numer kontaktowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazany został w treści ogłoszeń.

Załączniki:

1 Plik pdf 99.18 KB
2 Plik pdf 101.50 KB
3 Plik pdf 98.38 KB
4 Plik pdf 100.97 KB
5 Plik pdf 100.04 KB
6 Plik pdf 102.02 KB
7 Plik pdf 102.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-10-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-10-18 12:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-11-15 12:59
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 
-które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
                Wysokość opłaty za usługę wodną, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje ww. ustawa wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Stawki jednostkowe za ww. usługi wodne ustalone zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.
                Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata będzie ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia będzie zobowiązany wnieść  ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona zostanie  mu informacja. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą
w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę (zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej) w co najmniej 70%, o przedstawienie Wójtowi Gminy Brójce danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w terminie do 31 sierpnia 2018r., dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej.

                Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy Brójce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce. Na podstawie ww. przepisów, do zidentyfikowanych podmiotów będą wysyłane pierwsze informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brójce w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem  42 295 01 17

Załączniki:

Oświadczenie Plik doc 21.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-07-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-07-12 14:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-01-24 13:46
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-06-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-06-26 16:06
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-05-16
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-05-16 12:51

Załączniki:

Program spotkania Plik pdf 36.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-03-09
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-03-09 12:00
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-03-09 12:02
W związku z zawiadomieniem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanej przerwie
w dostawie energii elektrycznej,
Urząd Gminy Brójce w dniu 19 lutego 2018 r. 
będzie realizował swoje zadania w ograniczonym zakresie.
 
                               Za niedogodności bardzo przepraszamy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-02-14
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-02-14 10:21
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-02-07
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-02-07 12:42
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-02-08 12:28
rozwiń archiwum
zwiń archiwum