Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi na zadanie:

 

 "Zielona energia - program edukacyjny na temat Odnawialnych Źródeł Energii dla dzieci z Zespołu Szkół w Kurowicach, filii Szkoły Podstawowej w Kurowicach z/s w Woli Rakowej".

 

Beneficjent: Gmina Brójce
Koszt całkowity zadania: 20.921,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  18.371,00 zł

W ramach zadania zorganizowane zostaną wycieczki dla dzieci związane z edukacją ekologiczną oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, nagrody.

 

www.zainwestujwekologie.pl

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2015-02-17
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2015-02-17 09:50
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2015-02-17 09:50

W dniu 29.12.2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zakup autobusu 20-22+1 osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych" - w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" (w obszarze D).

Kwota dofinansowania: 149.022,90 zł

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-12-30
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-12-30 16:52

W dniu 5 grudnia 2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał  z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" Umowę o współpracy w ramach projektu "Na własne konto". Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum w Kurowicach im. św.Jadwigi Królowej Polski.

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

Realizacja projektu w szkole: luty - kwiecień 2015r.

Więcej informacji o progamie: www.nawlasnekonto.pl

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-12-22
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-12-22 10:08
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-12-22 15:34

Wójt Gminy Brójce w dniu 26 listopada 2014 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy Nr 00353-6921-UM0502034/14 na realizację operacji pn: "Budowa ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu" - w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 491 474,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złotych).

 

Okres realizacji projektu: 26.11.2014 r. - 30.06.2015 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-12-05
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-12-05 13:36
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-06-25 15:31

 

Wójt Gminy Brójce w dniu 26 listopada 2014r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Piknik integracyjny pn. Pożegnanie lata w gminie Brójce"  - z zakresu małych projektów  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 19.154,71 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 71/100), co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2014r.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-11-27
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-11-27 07:32
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-11-27 07:36

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
 


Nazwa zadania:

„Widzę, słyszę, doświadczam w nowej ekopracowni” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowcu".

Beneficjent: Gmina Brójce
Koszt całkowity zadania: 39.810,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  36.089,00 zł

 

W ramach w/w zadania zakupione zostanie wyposażenie do nowej pracowni m.in pomoce dydyktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt audio vidoe, fotograficzny, stoliki, krzesła oraz rośliny doniczkowe.

 

www.zainwestujwekologie.pl

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-10-02
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-10-02 08:40
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-10-02 09:06


Wójt Gminy Brójce w dniu 29 września 2014r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę  o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. X Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"  -                  z zakresu małych projektów  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 35.046,33 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100), co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie realizacji projektu: 31 października 2014r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-09-30
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-09-30 07:53
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-09-30 08:09

Wójt Gminy Brójce w dniu 17 kwietnia 2014r. podpisał z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej umowę dotyczącą realizacji  programu „YOUNGSTER PLUS” w Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach w Zespole Szkół  w Kurowicach w roku szkolnym 2014/15.
Program ten ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz ułatwienie im dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych. Priorytetem  w działaniach jest stworzenie wszystkim chętnym gimnazjalistom klas trzecich możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.  Gmina Brójce w ramach programu „YOUNGSTER PLUS” m.in. sfinansuje część kosztów wynagrodzenia dla nauczyciela (50 %), a Urząd Gminy Brójce będzie sprawował nadzór nad realizacją programu w szkole.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-05-07
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-05-07 15:14
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-05-07 15:23

 

 

„Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 kwietnia 2014r.  Numer umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-047/13-00

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych (Bukowcu, Kurowicach oraz w  filii SP        w Kurowicach z/s w Woli Rakowej)   w Gminie Brójce poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.11.2014r.

Zadania przewidziane w projekcie to:

  1. Organizacja (budowa) placów zabaw.
  2. Dostosowanie pomieszczeń.
  3. Wyposażenie sal lekcyjnych m.in. w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, sprzęt ICT, tablice interaktywne.

Okres realizacji projektu:   01.03.2014r. – 30.11.2014r.

 

Kwota dofinansowania: 430 652,99 zł  (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 99/100), co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-04-22
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-04-22 13:14
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-04-22 13:32Wójt Gminy Brójce w dniu 13 grudnia 2013r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. IX Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"  -  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 21.866,40 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100), co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2013r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2013-12-16
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-12-16 12:40
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-12-16 13:11

Wójt Gminy Brójce w dniu 13 grudnia 2013 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn: "Utwardzenie terenu w Kurowicach" - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Okres realizacji projektu: 13.12.2013 r. - 31.05.2014 r.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2013-12-16
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-12-16 13:24
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-12-16 13:29

 

 

 

Wójt Gminy Brójce w dniu 13 grudnia 2013 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn: "Remont sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach" - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 17.694,00 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złotych)

Okres realizacji projektu: 13.12.2013 r. - 31.05.2014 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2013-12-16
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-12-16 11:39

 

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
 


Nazwa zadania:

„Zaplanowanie i utworzenie nowej pracowni biologiczno-ekologicznej przy Gimnazjum w Kurowicach im. św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkół w Kurowicach.”

Beneficjent: Gmina Brójce
Koszt całkowity zadania: 39.464,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  31.724,00 zł
 
                                                Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2013-10-04
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-10-04 07:30
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-10-04 07:42

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

 

Nazwa zadania:

„Zakup programu do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Brójce.”

 

Beneficjent: Gmina Brójce

Koszt całkowity zadania (netto): 6.739,75 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  5.949,00 zł

 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2013-09-26
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-09-26 14:41
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-09-26 14:51

Informujemy, że Gmina Brójce otrzymała  dotację ze środków finansowych Województwa Łódzkiego (Umowa nr 09/OI.II/2013 z dnia 12.06.2013r.) na realizację zadania:

„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinasowanie  zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mieniu lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

 

W ramach w/w zadania zakupiona została na potrzeby jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej  w Kurowicach piła spalinowa do cięcie stali i betonu STIHL TS 800.

 

Koszt całkowity zadania:  3. 990,00 zł  .

 

Dotacja (100%):  3. 990,00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2013-08-23
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-08-23 11:53
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-08-23 12:02

Wójt Gminy Brójce w dniu 8 maja 2013r. podpisał z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej umowę dotyczącą realizacji  programu „YOUNGSTER PLUS” w Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach w Zespole Szkół  w Kurowicach w roku szkolnym 2013/14.
Program ten ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz ułatwienie im dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych. Priorytetem  w działaniach jest stworzenie wszystkim chętnym gimnazjalistom klas trzecich możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.  Gmina Brójce w ramach programu „YOUNGSTER PLUS” min. sfinansuje część kosztów wynagrodzenia dla nauczyciela (50 %), a Urząd Gminy Brójce będzie sprawował nadzór nad realizacją programu w szkole.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2013-05-27
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-05-27 09:15
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-05-27 09:21

 

Informujemy, że w dniu 23 maja 2012r. Wójt Gminy Brójce podpisał z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty dwie umowy w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”.

Przedmiotem pierwszej umowy było udzielenie dotacji Gminie Brójce na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bukowcu i Szkole Filialnej w Woli Rakowej należącej do Zespołu Szkół w Kurowicach.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł : 219.307,81 zł  (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta siedem złotych 81/100)

 Kwota dotacji:  109.653,89 zł (słownie: sto dziewięć  tysięcy  sześćset pięćdziesiąt trzy złote 89/100) co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania.

Druga umowa dotyczyła udzielenia dotacji Gminie Brójce na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach.  Kwota dotacji wyniosła 18.000,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych)  co stanowi 80 % kosztów realizacji zadania.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2013-05-16
Publikujący -

 

 

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Łodzi

 

Nazwa zadania:

"Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej "Ekoland"   przy Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Kurowicach  w Zespole Szkół                  w Kurowicach".

               

Beneficjent: Gmina Brójce

Koszt całkowity zadania: 31.596,41 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 15.760,00 zł

 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:   www.wfosigw.lodz.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-12-06
Publikujący -

Wójt Gminy Brójce w dniu 14 września 2012r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego  umowę o przyznanie pomocy na realizację opreacji pn: "Budowa sceny wraz z zapleczem w Woli Rakowej" - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 142.130,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści złotych)

Okres realizacji projektu: 14.09.2012r. - 30.06.2014r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-09-17
Publikujący -

Wójt Gminy Brójce w dniu 14 września 2012r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu wraz ze sceną plenerową i zagospodarowaniem terenu"   -       w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013r.

Kwota dofinansowania: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

Okres realizacji projektu: 14.09.2012r. - 30.06.2014r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-09-17
Publikujący -

"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. VIII Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"

  Wójt Gminy Brójce w dniu 25 czerwca 2012r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. VIII Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne" - z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 22 000 , 30 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych trzydzieści groszy), co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Okres realizacji projektu: 25 czerwca 2012r.  - 31 października 2012r.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-06-26
Publikujący -

 

 Projekt "Mogę więcej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W dniu 9 marca 2012r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Mogę więcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-014/11-00

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Zadania przewidziane w projekcie to:

1)     doposażenie bazy dydaktycznej szkół, 

2)  realizacja zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brójce: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia socjoterapeutyczne  i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Okres realizacji projektu: 13.02.2012r. - 31.08.2013r.

Kwota dofinansowania wynosi: 79 170,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-02-16
Publikujący -

Gmina Brójce w dniu 2 marca 2011r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji : "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. "VII Lato Muzyczne" we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne" -
 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Kwota dofinansowania :  12 530,61 zł   (słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści zł sześćdziesiąt jeden groszy), co  stanowi 70%  kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Okres realizacji projektu: 2 marca 2011r. - 30 września 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-03-04
Publikujący -

Gmina Brójce w dniu 2 marca 2011r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji : 

"Z tradycją na TY - kultywowanie i promowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek" - z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Koszt całkowity operacji: 11 732,14 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa zł czternaście groszy)

Kwota dofinansowania :  7 604,16 zł   (słownie: siedem tysięcy sześćset cztery złote szesnaście groszy) co  stanowi 70%  kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Okres realizacji projektu: 2 marca 2011r. - 30 czerwca 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-03-04
Publikujący -

 

Gmina Brójce w dniu 11 stycznia 2010r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu : "Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej      w Gminie Brójce".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 6 Oś Priorytetowa : Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałania 6.2.2.: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, Działania 6.2 : Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. 

Celem  projektu jest profesjonalne przygotowanie studyjno-koncepcyjne i inwentaryzacyjne terenu inwestycyjnego w Bukowcu o łącznej powierzchni 54,8400 ha ( w tym 32,6008 ha w podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz pozyskanie inwestorów, którzy ulokują nowe inwestycje na przygotowanym terenie inwestycyjnym. 
 

Wartość  całkowita projektu (po przetargu): 156 210,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć zł)

Wysokość dofinansowania (85 %) : 107 950,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł)

Udział własny gminy : 48 260,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł)

Więcej informacji nt. realizowanego projektu:

Urząd Gminy Brójce

Brójce 39  

95-006 Brójce


Jacek Bojanowski 

tel. 42/ 295-01-13
 jacek.bojanowski@brojce.pl

 

Informacje o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka można znaleźć na stronie:

 www.poig.gov.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-02-17
Publikujący -

W dniu 22.10.2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu:

 „Przedszkolak w świecie nauki”

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi 47.473,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2010-10-26
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2019r. 01:15:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.