Urząd Gminy Brójce zawiadamia, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego kompletnie wypełnione należy składać do 15 września 2009 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2009 r.

 


Do wniosku należy dołączyć:

 1.  Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia;
 2.  W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dostarczyć:
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za wymagany rok kalendarzowy;
 • zaświadczenie z Zakładu Pracy potwierdzające osiąganie dochodów za miesiąc sierpnień;
 • w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego wymagana jest umowa dzierżawna notarialnie poświadczona.

  Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego jest równy 207,00 zł.
 1. W przypadku gdy rodzice prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacają   podatek w formie     karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przedłożyć:
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

 - wysokości i formie opodatkowania za wymagany rok kalendarzowy;

- wysokości podatku zryczałtowanego;

- lub decyzje ustalająca wysokość podatku w formie karty podatkowej;

 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informację o:

a) wysokości dochodu;

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne;

c)wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

 

 1. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń.
 2. Oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego w innej gminie.


Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminie Brójce, Urząd Gminy będzie głównie pokrywał wydatki na zakup podręczników, artykułów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjne przez szkoły, zwracał koszty dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakwaterowania czy dojazdów do szkoły.

Oryginały faktur na zakup w/wym. artykułów winny być wystawione na wnioskodawcę, oddzielnie na każdego ucznia (w przypadku składania wniosków dot. większej ilości dzieci). Zakupów należy dokonywać przed datą złożenia wniosku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł.PODSTAWA PRAWNA:

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.06.135.950)
 • USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593 z późn. zmianami)
   


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2009-03-09
Publikujący -