Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023
W bieżącym roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w roku 2015 na okres 2016 – 2019. Rok 2019 stał się zatem dla Rad Gmin i Sądów okresem kampanii wyborczej do wyborów ławników na kolejną kadencję 2020 – 2023.
Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozdziału 7, w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693), informujemy iż na podstawie
pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, najpóźniej do końca października br. Rada Gminy Brójce powinna dokonać wyboru, na kadencję 2020 – 2023:
- 6 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
- 2 ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych:
 
-  ławnikiem może być wybrany ten kto (art. 158, § 1):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
- ławnikami nie mogą być (art. 159, § 1):
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
- kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin do dnia 30 czerwca 2019 roku (art. 162, § 1):
   prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
- zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się (art.162, § 2) na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Należy także wziąć pod uwagę następujące wymagania:
  1. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
  2. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata,
  3. osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
 
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
Do 28 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 14:00, do sekretariatu Urzędu Gminy w Brójcach (I piętro, pokój 9) można składać zgłoszenia kandydatów na ławników.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Karta zgłoszenia na ławnika Plik doc 18.51 KB
Klauzula informacyjna Plik doc 15.67 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-05-06
Publikujący Marta Pytka 2019-06-05 10:08
Modyfikacja Marta Pytka 2019-06-06 09:21
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 23 września 2019r. 18:34:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.