XML
Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Brójce: Bogusława Szczecińska


 

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

1. Sekretarz podejmuje czynności Kierownika Urzędu w czasie    nieobecności Wójta lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
 1. Sekretarz jest organizatorem i koordynatorem zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także innych ustaw szczególnych.
 2. Do zadań Sekretarza należy m.in.:
 1. zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu;
 2. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów;
 3. bieżąca kontrola wykonywania zadań Urzędu;
 4. nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny;
 5. wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom Urzędu;
 6. przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących wynagradzania, awansowania, premiowania pracowników Urzędu;
 7. gospodarowanie środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie Gminy na funkcjonowanie Urzędu;
 8. współpraca przy opracowywaniu zakresów czynności stanowisk pracy;
 9. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 10. nadzór nad obiegiem dokumentów w Urzędzie;
 11. nadzór nad prowadzeniem kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
 12. nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;
 13. przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy Urzędu;
 14. wykonywanie innych  zadań i kompetencji powierzonych  przez Wójta;
 15. koordynowanie i nadzorowanie rozpatrywania skarg i wniosków;
 16. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 1. Sekretarz Gminy jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 2. Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
 1. Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich;
 2. Biurem Rady Gminy i Edukacji;
 3. Pełnomocnikiem ds. uzależnień.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-05-16
Publikujący Anna Woźny 2009-03-09 12:34
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-05-16 08:25
Dodano do archiwum Katarzyna Maciak