Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
regulamin dowozu dzieci do szkół

Z

 

 

 

Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów szkół

z terenu Gminy Brójce

 

 

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Brójce.
  Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów oraz w porozumieniu
  z dyrektorami szkół ustala się listę uczniów dowożonych do szkoły.
  Plan dowozów dostarczany jest zainteresowanym szkołom w miesiącu sierpniu.
 2. Gmina Brójce zapewnia bezpłatny dowóz do szkoły rejonowej wszystkim uczniom spełniającym kryteria  określone w art. 14 i 17 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty, pozostałym uczniom w ramach wolnych miejsc w autobusie.
 3. Każda szkoła zobowiązana jest współpracować przy ustaleniu harmonogramu  dowożenia uczniów.
 4. Wykonanie dowożenia dzieci wykonuje Urząd Gminy Brójce
 5. Kierownik BOP Urzędu Gminy Brójce  w sprawie dowożenia uczniów współpracuje z dyrektorami poszczególnych szkól oraz nadzoruje wykonanie zadania, a w szczególności by:
 1. autobus szkolny odjeżdżał z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów,(autobus, bus czeka na spóźnionych uczniów maksymalnie 3 minuty)

 

 1. uczniowie każdej szkoły wsiadalją /wysiadają /do  autobusu szkolnego tylko w ustalonym  miejscu,
 2. w przypadku awarii autobusu zapewniony zostaje pojazd zastępczy.

 

 1. Uczeń oczekuje na odwiezienie w wyznaczonym miejscu(plac przed szkołą lub inne miejsce wewnątrz  budynku szkoły)
 2. W przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach obowiązkowego wychowania przedszkolnego korzystających ze szkolnego autobusu obowiązkiem rodziców/ opiekunów/ jest przyprowadzenie i odbiór dziecka z przystanku autobusowego /miejsca zbiórki / W sytuacjach nieodebrania osobiście dziecka przez rodzica/opiekuna /przewoźnik odwiezie dziecko do jednostki wychowania przedszkolnego lub Urzędu Gminy. Koszty tego przewozu oraz opieki nad dzieckiem do momentu jego odbioru pokryją rodzice.
 3. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające ,w pierwszej kolejności ,do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także zminimalizowania strat materialnych.
 4. Opiekun zajmuje miejsce w autobusie tak aby widział zachowanie uczniów podczas jazdy.
 5. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia  z dowozu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu/busa po zakończeniu zajęć określa dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem dowozu.
 6. W czasie nieobecności opiekuna w autobusie kierowca jest zobowiązany
  do kontrolowania sytuacji w pojeździe.
 7. Po zatrzymaniu się autobusu na przystanku jako pierwszy wysiada
  z autobusu opiekun i wchodzi jako ostatni po odejściu/ wejściu ostatniego ucznia.
 8. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu odpowiadają rodzice.                                                   
 9. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu/busu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice(opiekunowie) dzieci dowożonych. Szczególną uwagę rodzice muszą zwrócić  na zachowanie uczniów oczekujących na autobus, w czasie jego podjeżdżania na przystanek. Uczniowie muszą stać spokojnie, nie przepychać się i nie dobiegać, nie zbliżać się nadmiernie do jadącego pojazdu.
 10. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo
  do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
 11. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili  wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu  przez ucznia na wyznaczonym  przystanku
 12. Rodzice(opiekunowie) zapewniają opiekę i dowóz do szkoły na zajęcia spóźniającego się na miejsce zbiórki ucznia.
 13. Nieprzestrzeganie przez uczniów zasad określonych w niniejszym regulaminie może skutkować  skierowaniem wniosku o ukaranie ucznia karami przewidzianymi Statutem szkoły, do której uczęszcza,
  a w sytuacjach powtarzających się naruszeń niniejszego regulaminu pozbawieniem praw do przejazdu autobusem szkolnym.
 14. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
 15. W autobusie prowadzony jest dziennik przewozów. W dzienniku notowane są uwagi dotyczące pozytywnych  i negatywnych zachowań uczniów.
  O zapisach dotyczących zachowania uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy.
 16. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.
 17. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie )ponoszą odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone w autobusie/busie przez ucznia i są zobowiązani do pełnego jej naprawienia .
 18. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
 1. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
 2. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
 3. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 4. rozmawiać z kierowcą.
 5. zmieniać miejsce bez zgody opiekuna

 23. Opiekun szkolnego autobusu przekazuje uczniów dowożonych wyznaczonemu przez dyrektora szkoły pracownikowi szkoły.

 24. Podczas odwozów opiekun odbiera uczniów od nauczyciela – wychowawcy
i wpuszcza ich do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem.

 25. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu porównania jej z obecnościami podczas zajęć w szkole.

 26. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły
w zakresie:

 • prawidłowej organizacji dowozów,
 • zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
 • poprawy ich zachowania,
 • wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji.
 • Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu


27.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator przewozów ma prawo do zmiany opiekuna natomiast w przypadku ucznia – do odmowy zapewnienia dowozu do szkoły i odwozu do domu.
28. Dyrektorzy szkół z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informują organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są tym samym autobusem.
29. Inne osoby mogą być przewożone szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Uczeń dowożony może wrócić  do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły i opiekuna.
30.Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektorów szkół rodzicom, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a)podczas trwania dowozów – opiekunowie,
b)w innym czasie –   dyrektor szkoły lub Urząd Gminy.
32.Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem dowozu na godzinach wychowawczych, rodzice na zebraniach klasowych.
33.Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
34.Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone przez organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych uczniów, dyrektorów szkół i opiekunów dowozu.

Podmiot publikujący
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2015-03-23 00:00
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-03-23 09:49
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-03-23 13:13
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2023r. 06:12:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.