I.  Wymagane dokumenty Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Brójce lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020.
- Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
- Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
- Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
- Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
 
II. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu - pokój nr 9 ( pierwsze piętro ) w godzinach pracy .
 
III. Termin załatwienia spraw
Organ wydaje decyzję administracyjną w ciągu 30 dni, a w przypadku spraw bardziej skomplikowanych ma 60 dni na wydanie decyzji.
 
IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 16.
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Wilińska, tel. 42-295-01-17.
 
V. Termin odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
VII. Uwaga!
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w sekretariacie UG Brójce. W razie potrzeby (w zależności od sposobu prowadzenia działalności) organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.
Decyzja wydawana jest na 10 lat.
 
VIII. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.).
 
Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi: