Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 


Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W terminie 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć informację o gruntach.


Opłaty:
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 5q żyta,
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cene skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni,rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wyniakjąca z ewidencji gruntów i budynków


Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Podatkowy - pokój Nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

 

Poniedziałek

730-1530    

Wtorek

900-1700    

Środa  

730-1530    

Czwartek

730-1530    

Piątek

730-1530   


Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • do 30 dni po otrzymaniu podania o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty wystawiana jest decyzja
  • do 2 msc. w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Brójce).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:
 

1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

3. Za działlność rolniczą uważa się produkcje roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć własciwemu oragnowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

5. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala , w drodze decyzji, organ podatkowy własciwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podaktu, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin wynoszący 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

6. Jezeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalnośc rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana ( na formularzu deklaracji na podatek rolny lub informacji o gruntach nalezy zaznaczyć, że jest to korekta).

8. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku , gdy decyzja została doręczona po upływie terminu płatności pierwszej raty.

Termin płatności podatku bądź zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019r; poz. 900 z późniejszymi zmianami)
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności w sekretariacie UG.

Podatek rolny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r; poz.900 z późniejszymi zmianami)
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku rolnego.

Wpłaty można dokonywać u sołtysów, w kasie UG Brójce lub na konto Urzędu  Gminy:
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Andrespolu - 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Satatystycznego z dnia 18 października 2019 r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.  z 2019 r. poz. 1170).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAnna Cieplucha - inspektor2009-03-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2009-03-09 12:34
Modyfikacja Marta Pytka 2019-11-14 12:40
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 29 marca 2023r. 16:14:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.