Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO);
  2. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IGK);
  3. Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (GPS);
  4. Referat Finansowy (FN);
  5. Urząd Stanu Cywilnego (USC);
  6. Biuro Rady Gminy i Edukacji (BRE);
  7. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP);
  8. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i obsługi inwestora (FI);
  9. Samodzielne stanowisko ds. informacji i promocji gminy (IP)
  10. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI);
  11. Pełnomocnik ds. uzależnień (PU);
  12. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PN).
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO)
 
Do zadań  Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 
  1. w zakresie spraw organizacyjnych:
  1. prowadzenie sekretariatu  Wójta i Urzędu;
  2. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu;
  3. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne oraz prenumeratę i czasopisma;
  4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu;
  5. prowadzenie centralnego rejestru umów;
  6. zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych;
  7. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy i rejestru delegacji służbowych;
  8. sporządzanie zeznań świadków;
  9. prowadzenie rejestru wyjść służbowych i prywatnych pracowników w czasie godzin pracy,
  10. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
  11. realizacja zadania związanego z informatyzacją urzędu tj. współdziałanie w zakresie administrowania siecią komputerową  urzędu, zakupu sprzętu, oprogramowania i wyposażenia związanego z informatyką;
  12. prowadzenie spraw związanych z centralą telefoniczną urzędu, służbowymi komórkami dla pracowników urzędu oraz dla jednostek OSP;
  13. realizacja zadania związanego z prowadzeniem archiwum urzędu tj.:
- przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
- przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
- udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym;
- prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
- przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
ł) prowadzenie ewidencji środków trwałych dla Gminy Brójce.
  1. w zakresie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół:
  1. ustalanie rozkładu jazdy autobusów na poszczególne trasy dowozu i odwozu dzieci;
  2. czuwanie nad prawidłowością pracy kierowców autobusów szkolnych i opiekunek dzieci;
  3. utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej taboru transportowego do przewozu dzieci;
  4. rozliczanie kart drogowych, czasu pracy kierowców i opiekunek dzieci;
  5. ustalanie grafików pracy kierowców i opiekunek dzieci;
  6. zamawianie paliwa, wydawanie i rozliczanie wykorzystania.
  1. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
  1. opracowywanie projektów uchwał wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja;
  2. organizacja odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, przystanków komunikacji publicznej, placów, parków i pochodzących ze sprzątania poboczy dróg gminnych oraz monitoring realizacji zapisów zawartych umów;
  3. przygotowanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;
  4. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych;
  5. prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami;
  7. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców
    w zakresie segregacji opadów komunalnych.
  1. w zakresie spraw kadrowych:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  2. prowadzenie wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem pracowników w urzędzie;
  3. prowadzenie list obecności oraz ewidencji czasu pracy pracowników;
  4. przygotowywanie wniosków o organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i staży;
  5. przygotowywanie umów o pracę, dzieło i zleceń na potrzeby Urzędu;
  6. przygotowywanie umów z pracownikami na wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
  7. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej naboru na wolne stanowisko urzędnicze  oraz oceny pracowniczej;
  8. koordynowanie działań związanych z BHP;
  9. sprawowanie nadzoru nad terminowością przeprowadzanych badań lekarskich pracowników;
  10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
  1. w zakresie spraw obywatelskich oraz obsługi jednostek OSP:
  1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności;
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania osób;
  3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
  4. prowadzenie kartotek kopert dowodów osobistych, przechowywanie dokumentacji;
  5. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem akcyzy paliwowej dla rolników;
  6. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi i administracyjnymi w tym temacie;
  7. sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej,
  8. prowadzenie rejestrów Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Brójce          oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową OSP;
  9. pomoc w organizacji  zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP oraz Gminnych Zawodów Strażackich;
  10. zatrudnianie kierowców w jednostkach OSP oraz rozliczanie paliwa samochodów pożarniczych, motopomp i sprzętu pożarniczego na podstawie wydanych kart drogowych kierowcom;
  11. współpraca z Powiatową Komendą PSP,
  12. wydawanie zezwoleń na organizacje imprez masowych.
 
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IGK)
 
Do zadań referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
  1. administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy;
  2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem zasobów gruntów;
  3. wykonywanie czynności mających na celu zbycie, najem, dzierżawę, użyczenie oraz obciążenie nieruchomości gminnych;
  4. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
  5. przygotowanie dokumentacji i wniosków do założenia ksiąg wieczystych oraz zmian w księgach wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność gminy;
  6. prowadzenie spraw zawiązanych z wywłaszczeniem nieruchomości na cele publiczne;
  7. regulowanie stanów prawnych nieruchomości komunalnych;
  8. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki gruntami skarbu państwa zleconych na mocy ustaw;
  9. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości gruntowych                                                     w użytkowanie wieczyste;
  10. prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy;
  11. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów nieruchomości gruntowych w prawo własności;
  12. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  13. prowadzenie ewidencji analitycznej nieruchomości;
  14. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich;
  15. prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania numerów porządkowych  nieruchomości;
  16. poddawanie obiektów budowlanych, instalacji i przewodów okresowym kontrolom stanu technicznego;
  17.  prowadzenie książek obiektów budowlanych;
  18. opiniowanie projektów podziału nieruchomości;
  19. przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;
  20. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania za przejęte na własność gminy działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne lub pod poszerzenie już istniejących dróg publicznych;
  21. przygotowanie i prowadzenie inwestycji komunalnych w tym:
a) przygotowywanie zleceń na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na inwestycje;
b) przygotowywanie materiałów i współpraca przy przeprowadzeniu przetargów na roboty inwestycyjne w zakresie prac realizowanych przez gminę;
c) bieżący nadzór nad inwestycjami w trakcie procesu inwestycyjnego;
d) rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy współpracy z Referatem Finansowym;
e) przygotowywanie terenów inwestycyjnych poprzez uzgadnianie projektów uzbrojenia w infrastrukturę techniczną oraz zlecanie wykonawstwa w ramach zadań inwestycyjnych;
f) opracowanie planów potrzeb finansowych z zakresu inwestycji;
g) współpraca w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji z gestorami sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telefonicznych oraz zarządcami dróg;
h) występowanie z wnioskami o uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonywanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót dla inwestycji prowadzonych przez gminę;
i) przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji;
j) współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych.
  1. uzgadnianie, opiniowanie rozwiązań projektowych i bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (GPS)
 
Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
  1. prowadzenie czynności związanych z przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tj.:
a) przygotowywanie stosownych projektów uchwał,
b) prowadzenie niezbędnych uzgodnień i pozyskiwanie niezbędnych opinii,
c) współpraca z projektantami i właściwymi instytucjami,
d) prowadzenie konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami, przyjmowanie uwag w danej sprawie;
  1. wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  3. przygotowywanie wniosków w sprawie uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, leśnych na cele nieleśne;
  4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat planistycznych;
  5. prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem na terenie gminy klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia w uprawach;
  6. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach;
  7. prowadzenie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt gospodarskich oraz zwierząt dzikich;
  8. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz rolnictwa między innymi  w zakresie spraw produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  9. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne (rejestr CEIDG), w tym przyjmowanie wniosków: o wpis do rejestru działalności gospodarczej, o zawieszenie i zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej;
  10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  11. realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, między innymi:
a) monitorowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy;
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,
c) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
d) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
  1. nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
  2. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych pod roboty drogowe, budowlane, inwestycyjne i inne;
  3. wydawanie decyzji na lokalizację i umieszczenie urządzeń niezwiązanych
    z funkcjonowaniem dróg gminnych;
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją Porozumienia z dnia 23 marca 1999 roku w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w gminie Brójce – analogia jak w pkt. 13 – 15;
  5. prowadzenie spraw związanych z realizacją Porozumienia z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol  – analogia jak w pkt. 13 – 15;
  6. rozliczanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
  7. rozliczanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Brójce i gminy Andrespol;
  8. opiniowanie i prowadzenie organizacji ruchu drogowego na terenie gminy Brójce;
  9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości;
  10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transport nieczystości ciekłych;
  11. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  12. prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia;
  13. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego  w odrębnych przepisach;
  14. prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska;
  15. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego.

Referat Finansowy (FN)
 
Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:
 
  1. przygotowanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej  oraz zmian w trakcie ich realizacji;
  2. prowadzenie rachunkowości i obsługa finansowa budżetu Gminy, w tym prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej;
  3. prowadzenie rachunkowości i obsługa finansowa budżetu Urzędu – jednostki budżetowej, środków pochodzących z funduszy unijnych lub innych źródeł finansowania, w tym prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej;
  4. nadzór i kontrola realizacji budżetu;
  5. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i informacji na temat gospodarki finansowej gminy oraz wykonania budżetu;
  6. prowadzenie rozliczeń bankowych;
  7. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy;
  8. prowadzenie księgowości pozabudżetowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych;
  9. prowadzenie pełnej dokumentacji podatku VAT, w tym sporządzanie rejestrów zakupu  i sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji VAT (jednostkowych dla UG i zbiorczych), prowadzenie rozliczeń z jednostkami i właściwym urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT;
  10. prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej materiałów, wyposażenia i majątku trwałego;
  11. wycena i rozliczanie inwentaryzacji;
  12. prowadzenie ewidencji, naliczanie i pobieranie należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, z tytułu dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego oraz windykacja zadłużeń;
  13. prowadzenie postępowania w przedmiocie ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków;
  14. prowadzenie obsługi kasowej;
  15. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, bankami i innymi instytucjami i urzędami – w zakresie realizowanych zadań.
 
Urząd Stanu Cywilnego (USC) – Kierownik Anna Misio
 
Do zadań Kierownika USC należy realizacja zadań wynikających z ustawy prawo  o aktach stanu cywilnego oraz innych ustaw, a w szczególności:
 
  1. sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń i zgonów;
  2. prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;
  3. przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  4. przyjmowanie w formie protokołu oświadczeń ustnej woli spadkobiercy;
  5. prowadzenie postępowań w sprawach zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich w kraju i za granicą oraz załatwianie korespondencji konsularnej;
  6. wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk;
  7. sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
  8. organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego;
  9. obsługa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego;
  10. prowadzenie elektronicznego rejestru aktów stanu cywilnego;
  11. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce.
 
Biuro Rady Gminy i Edukacji (BRE) – Kierownik Krzysztof Brandeburg
 
Do zadań Biura Rady Gminy i Edukacji należy w szczególności :
 
  1. Z zakresu obsługi Rady Gminy:
  1. organizacyjno-techniczna obsługa Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy;
  2. obsługa organizacyjna sesji, posiedzeń komisji - kompletowanie niezbędnych materiałów, obsługa organizacyjna, sporządzanie protokołów z posiedzeń
  3. prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii oraz interpelacji radnych;
  4. obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy;
  5. udział w opracowywaniu projektów  uchwał Rady Gminy;
  6. czuwanie nad terminowym przekazywaniem do realizacji wniosków Komisji oraz wniosków  i interpelacji radnych;
  7. prowadzenie ewidencji radnych Rady Gminy.
    1. Z zakresu zadań dotyczących edukacji:
  1. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
  2. przygotowywanie do zatwierdzania przez wójta arkuszy organizacyjnych  placówek oświatowych oraz aneksów do arkuszy;
  3. współpraca z Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
  4. współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach pracowników szkół;
  5. przygotowywanie i nadzorowanie organizacji konkursów oraz prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych, przygotowywanie opinii o pracy dyrektorów placówek w zakresie należącym do organu prowadzącego;
  6. uczestniczenie w komisjach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli, prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, współpraca w zakresie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, współdziałanie w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  7. analiza i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego młodzieży do 18 roku życia zamieszkałej  na terenie Gminy;
  8. prowadzenie spraw związanych ze stypendiami szkolnymi;
  9. prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech.
    1. Prowadzenie czynności organizacyjno-technicznych dotyczących wyborów:
      1. prezydenta RP,
      2. Sejmu i Senatu,
      3. rady gminy i powiatu, sejmiku województwa oraz wójta,
      4. Parlamentu Europejskiego,
      5. referendów lokalnych i krajowych,
      6. sołtysów i ławników.
 
Samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych (ZP) – inspektor Piotr Staszek
 
Do zadań pracownika należą w szczególności:
 
  1. sporządzanie rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu;
  2. przygotowywanie i prowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych;
  3. monitorowanie tego samego rodzaju wydatków Urzędu dla celów opiniowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. Euro;
  4. sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych przez Gminę Brójce zamówieniach publicznych;
  5. monitorowanie przepisów w zakresie zamówień publicznych i wnioskowanie o wprowadzenie bądź aktualizację regulacji wewnętrznych;
  6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w tematach związanych z zamówieniami publicznymi.
 
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy  i obsługi inwestora  (FI) – Anna Woźny
 
Do zadań pracownika należą w szczególności:
 
  1. pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych w celu dofinansowania zadań gminy;
  2. przygotowanie wniosków oraz wymaganych załączników w celu pozyskania środków pozabudżetowych  na realizację inwestycji gminnych;
  3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w sprawie składania wniosków i ich rozliczania;
  4. administracyjna obsługa postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego;
  5. informowanie mieszkańców Gminy, rolników, przedsiębiorców o możliwościach skorzystania ze środków unijnych;
  6. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania partnerów krajowych i zagranicznych do współpracy z Gminą;
  7. współpraca w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów aktywności gospodarczej;
  8. współpraca ze środkami masowego przekazu;
  9. realizacja zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym: a) przeprowadzenie konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych,
b) nadzorowanie i rozliczanie powierzonych zadań;
  1. promocja Gminy.
 Samodzielne stanowisko  ds. informacji i promocji gminy (IP)

Do zadań pracownika należą w szczególności:
  1. opracowywanie i popularyzowanie informacji o gminie, w tym opracowywanie, przygotowywanie materiałów promocyjnych;
  2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie organizacji i popularyzowania wydarzeń gminnych;
  3. koordynowanie działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez i wydarzeń oraz późniejsza jego aktualizacja;
  4. redagowanie i aktualizacja strony internetowej gminy, profilów gminy w mediach społecznościowych oraz zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
  5. redagowanie we współpracy z pozostałymi komórkami, jednostkami organizacyjnymi i zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi oraz nadzór nad dystrybucją na terenie gminy biuletynu informacyjnego;
  6. udział w wystawach, targach i konferencjach dotyczących promocji;
  7. kontakt z mediami w zakresie powierzonym przez Wójta;
  8. współpraca z gminami partnerskimi.

Samodzielne stanowisko - Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
 
Do zadań pracownika należą w szczególności:
 
  1. koordynowanie bezpieczeństwa informacji oraz związanych z nim polityk i procedur;
  2. prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych oraz zgłaszanie zbiorów do GIODO;
  3. szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie;
  4. dbałość o prawidłowość funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  5. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, urządzeń i dokumentów w którym przetwarzane są dane osobowe;
  6. bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym;
  7. nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe;
  8. monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych.
 
Pełnomocnik ds. uzależnień (PU) – inspektor Iwona Makucka
 
Do zadań pracownika należą w szczególności:
 
  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  2. przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń wójta odnośnie spraw wymienionych w punkcie 1.
Pełnomocnik ds.  ochrony informacji niejawnych (PN)

Do zadań pracownika należą w szczególności:
 
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
  2. prowadzenie dokumentacji związanej z obiegiem i ochroną informacji niejawnych;
  3. opracowanie planów ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji;
  4. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  5. prowadzenie postępowań sprawdzających w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-05-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-09-26 16:01
Modyfikacja Marta Pytka 2020-03-04 08:12
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2023-03-20
data dodania: 2023-03-07
data dodania: 2023-03-07
data dodania: 2023-03-03
Newsletter
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 02:35:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.