XML
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 
ADMINISTRATOR DANYCH

Wójt Gminy Brójce z siedzibą: 95-006 Brójce,  Brójce 39

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH u ADO kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.
ODBIORCY DANYCH a)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
· podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
· projektanci sporządzający projekt mpzp.
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na
podstawie przepisów prawa
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  danych osobowych;
  7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  profilowane
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania
OKRES ARCHIWIZACJI Okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz., 164 ze zm.)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-12-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-12-19 10:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-29 10:58