•  

Urząd Gminy Brójce nieczynny

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 2 listopada br. (czwartek) Urząd Gminy Brójce będzie NIECZYNNY.

Przejdź do wpisu
  •  

Ogłasza się nabór deklaracji uczestnictwa w ramach Projektu na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Deklarację mogą składać Mieszkańcy Gminy Brójce, będący właścicielami nieruchomości wskazanej  w Deklaracji, nie prowadzący na tej nieruchomości działalności gospodarczej lub rolniczej, z zastrzeżeniem wskazanym w Regulaminie.

 Termin przyjmowania dokumentów: 

od dnia 9 października 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 13 października 2023 r. do godz. 15:00.

 

Uwaga: Projekt będzie realizowany przez Gminę Brójce tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Regulaminie oraz pod numerem telefonu:

42 295 01 45

Przejdź do wpisu
  • 03 marca 2023 08:43
Informujemy, że w roku 2023/2024 w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brójce” będzie obsługiwała mieszkańców firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Kontakt w przypadku pytań i wątpliwości:
ENERIS SUROWCE S.A. tel. 600-082-707, 538-550-326,

Przejdź do wpisu
  • 25 sierpnia 2022 09:05

24 sierpnia 2022r.
 
Wodociąg publiczny w Bukowcu, gm. Brójce – woda nadaje się do spożycia
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 22 sierpnia 2022r.                          z wodociągu publicznego w Bukowcu, gm. Brójce nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Bukowcu, gm. Brójce.

Przejdź do wpisu

Dane teleadresowe urzędu

  •  

Urząd  Gminy  Brójce
 

POWIAT: Łódzki Wschodni
WOJEWÓDZTWO: Łódzkie
ADRES: 95-006  Brójce 39

adres ESP (e-PUAP): /tvgc5879bi/SkrytkaESP

e-mail: urzadgminy@brojce.pl
www:
http://www.brojce.pl

Gmina Brójce na portalu Facebook

________________________________

Gmina Brójce

95-006 Brójce 39, woj. łódzkie

powiat łódzki-wschodni

NIP 7282700283 REGON 472057750
________________________________

Numery kont bankowych:

Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce
22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

  • podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych
  • opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, użytkowanie wieczyste
  • inne należności
Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce
62 8781 0006 0062 8376 2000 0010
  • opłata za wodę i ścieki
Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce
64 8781 0006 0060 0141 2000 0040
  • wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych prosimy kierować na indywidualny numer konta bankowego, dostępny na harmonogramie wpłat. 


 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

730-1530

900-1700

730-1530

730-1530

730-1530

nieczynne

GODZINY PRACY KASY

800-1400

900-1630

800-1400

800-1400

800-1400

nieczynne


 

Nr Pokoju Stanowisko Numer Stacjonarny Imię i nazwisko
9 Wójt Gminy 42 295 01 11 Radosław Agaciak
11 Sekretarz Gminy 42 295 01 03 Mariola Woźna
14 Skarbnik Gminy 42 295 01 04 Renata Śliwińska
9 Sekretariat 42 295 01 11 Iwona Makucka
  FAX 42 295 01 33  
1 USC 42 295 01 10 Anna Misio
4 Podatki 42 295 01 25
Małgorzata Muszyńska Magdalena Matuszczak
6 Kasa 42 295 01 23 Violetta Wójt
6 Księgowość budżetowa 42 295 01 24  Anna Białobłocka-Górniak
Monika Zauder
21 Kierownik Referatu Finansowego
Płace, Vat
42 295 01 26 Małgorzata Remlinger-Wiaderek
Anna Zimoń
8 Ewidencja ludności, Dowody osobiste, OSP 42 295 01 28 Alfreda Skrzyńska
Małgorzata Chmielarska
9  Gospodarka nieruchomościami
42 295 01 18

 
Jakub Hajduk
Milena Klepacz
17 Zarządzanie drogami gminnymi i powiatowymi,
informacja i promocja gminy
42 295 01 30 Agnieszka Swaczyna
Tomasz Boruszczak
15 Ewidencja Gruntów
(Starostwo Powiatowe)
42 295 01 15 Wiesława Witasiak
Anna Pogoda
16 Zagospodarowanie przestrzenne
ochrona środowiska, wycinka drzew
42 295 01 17
42 295 01 20

Kamil Woźny
Piotr Maszczyk
Agnieszka Siuto
 
17 ewidencja dział.gospodarczej,rolnictwo, bezdomne zwierzęta, 42 295 01 30 Natalia Piotrowska
 
13 Inwestycje, pozyskiwanie funduszy, obsługa inwestora 42 295 01 45
42 295 01 16
 
Anna Woźny
Monika Nowak
Jerzy Świątnicki
Małgorzata Rowińska
Kinga Kowalska
20 Zamówienia publiczne 42 295 01 13 Piotr Staszek
6a Biuro Rady Gminy,
Oświata
42 295 01 05
42 295 01 14
Krzysztof Brandeburg
Justyna Kurzawa
7 Odpady komunalne
42 295 01 49

 

Magdalena Muras
Joanna Wojtas
 
22 Kadry 42 295 01 01 Marta Pytka
  GOPS 42 295 01 06 Jadwiga Kaźmierska
  GOPS zasiłki 42 295 01 07 Iwona Biesaga
  Gminny Ośrodek Kultury 42 214 03 87  
  Zakład Usług Komunalnych 42 214 03 16
793 144 999
 
  Poczta Brójce 42 632 38 60  
  Inspektor Ochrony Danych 607 770 718 Magdalena Kuszmider

Nota prawna: Urząd Gminy Brójce nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do serwisu BIP wynikające z braku aktualizacji systemu komputerowego użytkownika i jego oprogramowania (np. przeglądarki internetowe, przeglądarki pdf). Urząd Gminy Brójce nie odpowiada za jakość i niezawodność transmisji po łączach internetowych pomiędzy użytkownikiem a serwisem BIP a w szczególności jakość transmisji w sieciach operatorów komórkowych.

Uwaga: W celu poprawnego wyświetlania zawartości podstron Biuletynu Informacji Publicznej wymagana jest aktualizacja przeglądarek internetowych do najnowszych wersji oraz aktualizacja przeglądarek plików pdf.

 

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 lutego 2010 r.o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz zmianami w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, które wprowadziła z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw a które to zmiany weszły w życie w dniu  17 czerwca 2010 r. jedynie wniesienie podania za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej stanowi sposób złożenia podania w rozumieniu art. 63  § 1 k.p.a. Przesłanie dokumentu w inny sposób środkami komunikacji elektronicznej (np. na adres poczty elektronicznej pracownika urzędu) nie stanowi podania w rozumieniu ww przepisu. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione:
bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął  Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłejwspółpracy z ponad 100 partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym  z Gminą Brójce.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne. Całkowity koszt projektu to 21 533 000,00 zł, w 85% (18 303 050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny. Koszt całkowity podprojektu w Gminie Brójce wyniósł 114 991,00 zł, w tym dofinansowanie EFRR to 97 742,31 zł, natomiast wkład własny gminy wyniósł 17 248,69 zł. W ramach w/w projektu pozyskaliśmy sprzęt komputerowy: zestawy komputerowe, serwery, switch, firewall, drukarki i urządzenia oraz oprogramowanie antywirusowe oraz system elelektronicznego obiegu dokumentów.
 

Przejdź do wpisu