XML
Zapewnienie Opieki Bezdomnym Zwierzętom na terenie gminy Brójce

W związku z problemem bezdomnych zwierząt oraz nasilającymi się wydarzeniami przy udziale zwierząt na terenie całego kraju oraz gmin. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) rada gminy wypełniając obowiązek o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ust. 7 tego przepisu stanowi, że projekt programu, o którym mowa w ust. 1, wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1/ właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii:
2/ organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona
    zwierząt, działającym na obszarze gminy:
3/ dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy:
Podmioty te w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.   
    W roku 2012 program taki został uchwalony i obowiązywał do końca roku. Obecnie projekt programu na 2013 rok został opracowany i przesłany poszczególnym podmiotom do zaopiniowania. W celu  zapewnienia opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brójce, w dniu 30 września 2011 r. została zawarta umowa z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą : 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, która obowiązuje do 30 września 2013 r. Zgodnie z § 1 pkt. 7  umowy „ W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, ktorego zlokalizowanie przez Wykonawcę nie będzie możliwe, koszty dojazdu w wys. 50 % kosztów odłapania, dostarczenia do schroniska i oznakowania jednego zwierzęcia poniesienie Zamawiający. Dlatego Zleceniodawca , zlecając wyłapanie zwierzęcia zobowiązany jest precyzyjnie wskazać miejsce gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udzielanych Zleceniobiorcy informacji,  w szczególności co do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych do odłapania. Dlatego Urząd Gminy Brójce otrzymując zgłoszenie o bezpańskim zwierzęciu – jedzie na miejsce i przeprowadza wywiad środowiskowy w celu ustalenia miejsca jego pobytu oraz bezdomności.

Za wykonanie przedmiotu umowy Gmina ponosi  następujące koszty:

1. Utrzymanie jednego zwierzęcia  (za 1 dobę)  -  6,15 zł (cena jednostkowa brutto)
2. Odłapanie, dostarczenie do schroniska i oznakowanie jednego zwierzęcia - 92,25 zł (cena jednostkowa brutto)
3.  Odbiór ze wskazanego miejsca, dostarczenie do schroniska i oznakowanie jednego zwierzęcia 61,50 zł (cena jednostkowa brutto)

Reasumując za 2012 rok za odłapanie i hotelowanie psów odłapanych z terenu gminy, Gmina Brójce zapłaciła 70.845,00 zł. Średnio w miesiącu było hotelowanych 30 szt. psów.
Kontakt w sprawie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brójce:
Urząd Gminy Brójce, telefon 42  295-01-18.
Wszystkich zainteresowanych adopcją zwierząt, odłapanych z terenu Gminy Brójce zapraszamy na stronę internetową;  www.hotel.zwierzat.com.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-09-10
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2013-09-11 14:39