XML
Podział nieruchomości

 

                                         Podział nieruchomości    I. Podstawa prawna:

Art. 92 -100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z 1998 r. , Nr 25 poz. 130)

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości ,
2) załączniki:
a) wypis z katastru nieruchomości
b) prawny tytuł własności /odpis z księgi wieczystej lub badanie ksiegi wieczystej wyk. przez geodetę uprawnionego/
c) postanowienie w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości,
d)dokumentacja geodezyjna sporządzona przez uprawnionego geodetę lub przedsiębiorstwo geodezyjne i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno- kartograficznego w P.O.D.G i K w Łodzi ul. Tuwima 28.


III. Opłaty:

Nie podlega

IV. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art.35, 36 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

V. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Gminy w Brójcach - inspektor Milena Klepacz
pokój 13, tel.0 42-295-01-18

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

VII. Uwagi:

1) postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału otrzymuje się w pok. 13 Urzędu Gminy Brójce po zasiągnięciu opinii od inspektora d/s budownictwa.
2) wniosek składa właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub osoby , które mają interes prawny.
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłEugeniusz Wszędybył - inspektor2009-03-09
Publikujący Marta Pytka 2009-03-09 12:34
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-04-12 12:50