Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I. Wymagane dokumenty
 
a) W rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszcza się:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy.

-Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
-Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
b)Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
c) Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.), (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł,. Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Brójce lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020.
- oświadczenie o następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)".
 Oświadczenie to powinno zawierać także:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
II. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu - pokój nr 9 ( pierwsze piętro ) w godzinach pracy .
 
III. Termin załatwienia spraw
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
 
IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 19, tel. 42-295-01-18.
 
V. Uwaga!
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w sekretariacie UG Brójce. W razie potrzeby (w zależności od sposobu prowadzenia działalności) organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 
VIII. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.)


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Urząd Gminy Brójce 2017-10-03
Opublikował w BIP: Marta Pytka 2017-10-03 12:41:00
Modyfikował: Piotr Maszczyk 2021-05-06 13:08:22
Liczba wyświetleń: 1743
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-05-06 13:08:22
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-01-13 13:07:30
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2020-10-02 11:51:32
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2020-04-23 23:30:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2019-11-26 09:29:44 Usunięto plik - 8.Rejestr działalności 24.05.2018..pdf z treści Admin Administrator Szukaj
2019-01-30 16:35:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2018-11-29 08:54:51 Dodano plik - 8.Rejestr działalności 24.05.2018..pdf do treści Admin Administrator Szukaj
2018-11-29 08:54:36 Usunięto plik - 5.Rejestr działalności 24.05.2018.pdf z treści Admin Administrator Szukaj
2018-07-19 09:42:07 Dodano plik - 5.Rejestr działalności 24.05.2018.pdf do treści Admin Administrator Szukaj
2018-07-19 09:41:11 Usunięto plik - 4.Rejestr działalności 24.05.2018.docx z treści Admin Administrator Szukaj
2018-06-26 11:07:15 Dodano plik - 4.Rejestr działalności 24.05.2018.docx do treści Admin Administrator Szukaj
2018-06-26 11:06:21 Usunięto plik - 3.Rejestr działalności 04.12.2017.pdf z treści Admin Administrator Szukaj
2018-03-21 08:58:35
  • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Maciak Szukaj
2018-02-23 08:08:35 Dodano plik - 3.Rejestr działalności 04.12.2017.pdf do treści Katarzyna Maciak Szukaj
2018-02-23 08:08:11 Usunięto plik - Rejestr działalności.pdf z treści Katarzyna Maciak Szukaj
2017-12-04 14:05:47 Dodano plik - Rejestr działalności.pdf do treści Marta Pytka Szukaj
2017-12-04 14:05:20 Usunięto plik - Rejestr działalności-1.pdf z treści Marta Pytka Szukaj
2017-10-03 12:45:02 Dodano plik - Rejestr działalności-1.pdf do treści Marta Pytka Szukaj
2017-10-03 12:41:46 Utworzono treść Marta Pytka Szukaj
        Porównaj