Opłata retencyjna

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, do których należy m.in. wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Powyższa ustawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 298 pkt 2 cytowanej ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej „opłatą retencyjną”.
Wysokość opłaty za ww. usługę wodną zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.  
Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy,  zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednocześnie zgodnie z art. 552 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo wodne ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne następuje na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, składanych za poszczególne kwartały.
Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich Wójtowi Gminy, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8 w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Przedmiotowe oświadczenie dostępne jest również na stronie BIP Urzędu Gminy Brójce w zakładce „ochrona środowiska – opłata retencyjna”, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Brójce.
Po złożeniu oświadczenia Wójt Gminy Brójce przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne informację o wysokości przedmiotowej opłaty, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, na rachunek bankowy Gminy Brójce, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2021 r, poz. 736) wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji w 90% stanowią przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.
Ponadto informujemy, że w myśl art. 34 pkt 4 ustawy Prawo wodne wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, jest traktowane, jako szczególne korzystanie z wód, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
 
Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem:
 
https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-uslugi-wodne/114-nieprzypisany/478-material-pomocniczy-dla-gmin-w-sprawie-ustalania-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Urząd Gminy Brójce 2022-07-11
Opublikował w BIP: Piotr Maszczyk 2022-07-11 09:46:00
Modyfikował: Piotr Maszczyk 2022-07-11 07:57:03
Liczba wyświetleń: 573
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-11 07:53:19 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-11 07:50:57 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-11 07:50:10 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-11 07:46:44 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
        Porównaj