Postępowanie egzekucyjne

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym płaconym przez osoby fizyczne i prawne.
2. W roku kalendarzowym obowiązek zapłaty w/w podatków następuje co do zasady w czterech ratach:
I rata - do 15 marca
II rata - do 15 maja
III rata - do 15 września
IV rata - do 15 listopada
Wyjątek stanowi podatek od nieruchomości osób prawnych, którego I rata płatna jest do 31 stycznia, a pozostałe raty do 15 dnia każdego miesiąca oraz podatek leśny osób prawnych płatny do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Podatek od środków transportowych jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym płaconym przez osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
2. W roku kalendarzowym obowiązek zapłaty ww. podatku następuje co do zasady w dwóch ratach:

I rata - do 15 lutego
II rata - do 15 września
oraz w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
1. Jeżeli po upływie wyznaczonego terminu płatności okaże się, że należność nie została zapłacona, do podatnika zostaje wysłane upomnienie wzywające do zapłaty zaległości w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł i obciąża podatnika.
2. Jeżeli po upływie terminu określonego w upomnieniu podatnik nie zapłacił zaległości, wystawiany jest tytuł wykonawczy i przekazywany do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.
3. W trakcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego powstają koszty egzekucyjne na rzecz organu egzekucyjnego – Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 
PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r., poz.1483),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1526)Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Małgorzata Muszyńska 2019-01-08
Opublikował w BIP: Małgorzata Muszyńska 2019-01-08 15:22:00
Modyfikował: Małgorzata Muszyńska 2019-01-17 11:39:52
Liczba wyświetleń: 4346
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-01-17 11:39:52
  • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Muszyńska Szukaj
2019-01-17 11:35:44
  • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Muszyńska Szukaj
2019-01-09 13:52:00
  • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Muszyńska Szukaj
2019-01-09 13:50:54
  • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Muszyńska Szukaj
2019-01-08 15:21:45 Utworzono treść Małgorzata Muszyńska Szukaj
        Porównaj