Wydawanie decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

I.  Wymagane dokumenty
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
 • dowód opłaty skarbowej:  107,00 zł.
Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Brójce lub na rachunek bankowy w
Banku Spółdzielczym w Andrespolu 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020.
- Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
- Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
- Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
- Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
 
II. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu - pokój nr 9 ( pierwsze piętro ) w godzinach pracy .
 
III. Termin załatwienia spraw
Organ wydaje decyzję administracyjną w ciągu 30 dni, a w przypadku spraw bardziej skomplikowanych ma 60 dni na wydanie decyzji.
 
IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 19, tel. 42-295-01-18.
 
V. Termin odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
VII. Uwaga!
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w sekretariacie UG Brójce. W razie potrzeby (w zależności od sposobu prowadzenia działalności) organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.
Decyzja wydawana jest na 10 lat.
 
VIII. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)
 
Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
 • jest niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
 • może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
 • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Urząd Gminy Brójce 2017-10-03
Opublikował w BIP: Marta Pytka 2017-10-03 12:53:00
Modyfikował: Piotr Maszczyk 2021-05-06 13:03:19
Liczba wyświetleń: 5410
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-05-06 13:03:19
 • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-01-13 13:03:45
 • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2020-10-02 11:36:18 Dodano plik - Wniosek o wydanie zezwolenia(10 lat).docx do treści Piotr Maszczyk Szukaj
2020-10-02 11:34:21 Usunięto plik - Wniosek o wydanie zezwolenia(10 lat).pdf z treści Piotr Maszczyk Szukaj
2020-10-02 11:30:44
 • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2020-04-23 23:27:37
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2020-03-19 15:27:13 Usunięto plik - Wniosek o wydanie zezwolenia(10 lat)- na opróżniania zbiorników.docx z treści Admin Administrator Szukaj
2020-03-19 15:27:06 Dodano plik - Wniosek o wydanie zezwolenia(10 lat).pdf do treści Admin Administrator Szukaj
2019-01-30 16:35:03 Dodano plik - Wniosek o wydanie zezwolenia(10 lat)- na opróżniania zbiorników.docx do treści Admin Administrator Szukaj
2019-01-30 16:34:20
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2019-01-30 16:33:43
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2019-01-30 16:33:10 Usunięto plik - Wniosek o wydanie zezwolenia- na opróżniania zbiorników.pdf z treści Admin Administrator Szukaj
2018-03-21 08:57:39
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Maciak Szukaj
2017-10-03 12:54:26 Dodano plik - Wniosek o wydanie zezwolenia- na opróżniania zbiorników.pdf do treści Marta Pytka Szukaj
2017-10-03 12:53:55 Utworzono treść Marta Pytka Szukaj
        Porównaj