Gmina Brójce

  •  

 


Gmina Brójce

 

95-006 Brójce 39, woj. łódzkie 

 

 

 

powiat łódzki-wschodni 

 

NIP 7282700283 REGON 472057750

  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Szczegółowy wykaz tych zadań zawiera art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut.

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót