•  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Wójt Gminy Brójce z siedzibą: 95-006 Brójce,  Brójce 39

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH u ADO kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.
ODBIORCY DANYCH a)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
· podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
· projektanci sporządzający projekt mpzp.
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na
podstawie przepisów prawa
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA Ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  danych osobowych;
 7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  profilowane
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania
OKRES ARCHIWIZACJI Okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz., 164 ze zm.)

Przejdź do wpisu
 •  

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brójce – Wójt Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email magdalena@kuszmider.com.pl.

3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych,na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
d) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 - żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres magdalena@kuszmider.com.pl.
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przejdź do wpisu

Klauzule informacyjne

 •  

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) Urząd Gminy Brójce informuje:
 
Klauzula informacyjna dla petentów urzędu:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, w budynkach urzędu w Brójcach 39.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów/osób upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem m.in.:
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
  - ustawa o pracownikach samorządowychustawa o strażach gminnych,
  - ustawa Kodeks wykroczeń,
  - ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminnych jest obligatoryjne.
 
Klauzula informacyjna dla pracowników:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia
  i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz  innych ustaw.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 
Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obsługi promocji oraz /lub konsultacji, konkursów.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przejdź do wpisu
 •  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych  informujemy, iż Rejestr Zbiorów Danych w Urzędzie Gminy Brójce jest prowadzony w wersji papierowej i jest do wglądu w godzinach pracy urzędu gminy w pok. nr 19.

Przejdź do wpisu
Powrót