Wójt Gminy Brójce

 •  


Radosław Wiktor Agaciak

Wójt Gminy Brójce
 


Dyżury Wójta Gminy w sprawie skarg i wniosków odbywają się w każdy wtorek, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w sekretariacie Urzędu Gminy ( pokój nr 9) lub pod nr tel.  42 295 01 11.Do zadań Wójta należy m.in.:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy, kierowanie Urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych;
 2. reprezentowanie Gminy i jej urzędu na zewnątrz;
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy;
 4. przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;
 5. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 6. realizowanie polityki kadrowej w Gminie;
 7. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych zarządzeń wewnętrznych;
 8. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy;
 9. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu i podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz;
 10. nadzorowanie realizacji zadań zleconych i powierzonych Gminie;
 11. upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta, decyzji w sprawach  indywidualnych;
 12. dokonywanie okresowych kontroli zgodności wydawanych przez pracowników decyzji  z przepisami prawa, a także z polityką Gminy;
 13. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku  do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 14. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 15. ogłaszanie budżetu gminy;
 16. organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych;
 17. składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań ze swojej działalności i działalności podległych jednostek;
 18. wykonywanie innych czynności, wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady.

Przejdź do wpisu
Powrót