Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Polowanie zbiorowe 13.11.2021

 •  

Polowanie zbiorowe zaplanowano na dzień 13.11.2021r. w godzinach 7.30 do 15.00

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Informacja o sporządzeniu projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Przejdź do wpisu

Informacja o urzieleniu zamówienia

 •  

Dotyczy: usługi na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Brójce.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Kalendarz polowań zbiorowych sezon 2019/20

 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Dodatkowy termin polowania.

 •  

Zarząd Koła Łowieckiego nr 36 Jenot informuje iż w dniu 10 lutego 2019r wyznaczony został dodatkowy termin polowania zbiorowego na obwodzie nr 139. Polowanie to jest związane z powiatowym polowaniem na lisy.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

W związku z problemem bezdomnych zwierząt oraz nasilającymi się wydarzeniami przy udziale zwierząt na terenie całego kraju oraz gmin. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) rada gminy wypełniając obowiązek o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ust. 7 tego przepisu stanowi, że projekt programu, o którym mowa w ust. 1, wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1/ właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii:
2/ organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona
    zwierząt, działającym na obszarze gminy:
3/ dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy:
Podmioty te w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.   
    W roku 2012 program taki został uchwalony i obowiązywał do końca roku. Obecnie projekt programu na 2013 rok został opracowany i przesłany poszczególnym podmiotom do zaopiniowania. W celu  zapewnienia opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brójce, w dniu 30 września 2011 r. została zawarta umowa z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą : 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, która obowiązuje do 30 września 2013 r. Zgodnie z § 1 pkt. 7  umowy „ W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, ktorego zlokalizowanie przez Wykonawcę nie będzie możliwe, koszty dojazdu w wys. 50 % kosztów odłapania, dostarczenia do schroniska i oznakowania jednego zwierzęcia poniesienie Zamawiający. Dlatego Zleceniodawca , zlecając wyłapanie zwierzęcia zobowiązany jest precyzyjnie wskazać miejsce gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udzielanych Zleceniobiorcy informacji,  w szczególności co do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych do odłapania. Dlatego Urząd Gminy Brójce otrzymując zgłoszenie o bezpańskim zwierzęciu – jedzie na miejsce i przeprowadza wywiad środowiskowy w celu ustalenia miejsca jego pobytu oraz bezdomności.

Za wykonanie przedmiotu umowy Gmina ponosi  następujące koszty:

1. Utrzymanie jednego zwierzęcia  (za 1 dobę)  -  6,15 zł (cena jednostkowa brutto)
2. Odłapanie, dostarczenie do schroniska i oznakowanie jednego zwierzęcia - 92,25 zł (cena jednostkowa brutto)
3.  Odbiór ze wskazanego miejsca, dostarczenie do schroniska i oznakowanie jednego zwierzęcia 61,50 zł (cena jednostkowa brutto)

Reasumując za 2012 rok za odłapanie i hotelowanie psów odłapanych z terenu gminy, Gmina Brójce zapłaciła 70.845,00 zł. Średnio w miesiącu było hotelowanych 30 szt. psów.
Kontakt w sprawie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brójce:
Urząd Gminy Brójce, telefon 42  295-01-18.
Wszystkich zainteresowanych adopcją zwierząt, odłapanych z terenu Gminy Brójce zapraszamy na stronę internetową;  www.hotel.zwierzat.com.

Przejdź do wpisu
 •  

W związku z problemem bezdomnych zwierząt oraz nasilającymi się wydarzeniami przy udziale zwierząt na terenie całego kraju oraz gmin. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) rada gminy wypełniając obowiązek o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ust. 7 tego przepisu stanowi, że projekt programu, o którym mowa w ust. 1, wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1/ właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii:
2/ organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona
    zwierząt, działającym na obszarze gminy:
3/ dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy:
Podmioty te w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.   
    W roku 2012 program taki został uchwalony i obowiązywał do końca roku. Obecnie projekt programu na 2013 rok został opracowany i przesłany poszczególnym podmiotom do zaopiniowania. W celu  zapewnienia opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brójce, w dniu 30 września 2011 r. została zawarta umowa z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą : 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, która obowiązuje do 30 września 2013 r. Zgodnie z § 1 pkt. 7  umowy „ W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, ktorego zlokalizowanie przez Wykonawcę nie będzie możliwe, koszty dojazdu w wys. 50 % kosztów odłapania, dostarczenia do schroniska i oznakowania jednego zwierzęcia poniesienie Zamawiający. Dlatego Zleceniodawca , zlecając wyłapanie zwierzęcia zobowiązany jest precyzyjnie wskazać miejsce gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udzielanych Zleceniobiorcy informacji,  w szczególności co do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych do odłapania. Dlatego Urząd Gminy Brójce otrzymując zgłoszenie o bezpańskim zwierzęciu – jedzie na miejsce i przeprowadza wywiad środowiskowy w celu ustalenia miejsca jego pobytu oraz bezdomności.

Za wykonanie przedmiotu umowy Gmina ponosi  następujące koszty:

1. Utrzymanie jednego zwierzęcia  (za 1 dobę)  -  6,15 zł (cena jednostkowa brutto)
2. Odłapanie, dostarczenie do schroniska i oznakowanie jednego zwierzęcia - 92,25 zł (cena jednostkowa brutto)
3.  Odbiór ze wskazanego miejsca, dostarczenie do schroniska i oznakowanie jednego zwierzęcia 61,50 zł (cena jednostkowa brutto)

Reasumując za 2012 rok za odłapanie i hotelowanie psów odłapanych z terenu gminy, Gmina Brójce zapłaciła 70.845,00 zł. Średnio w miesiącu było hotelowanych 30 szt. psów.
Kontakt w sprawie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brójce:
Urząd Gminy Brójce, telefon 42  295-01-18.
Wszystkich zainteresowanych adopcją zwierząt, odłapanych z terenu Gminy Brójce zapraszamy na stronę internetową;  www.hotel.zwierzat.com.
 

Przejdź do wpisu
 •  

 W związku z problemem bezdomnych zwierząt oraz nasilającymi się wydarzeniami przy udziale zwierząt na terenie całego kraju oraz gmin. Nawiązując do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Art. 11 pkt. 1 który mówi „Zapewnienie Opieki Bezdomnym Zwierzętom Oraz Ich Wyłapywanie Należy Do Zadań Własnych Gminy” podjęto następujące działania:

Gmina Brójce w dniu 01.10.2010 r. zawarła umowę z „Hotelem Dla Zwierząt I Ptactwa Domowego Longin Siemiński Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 „ na wyłapywanie oraz hotelowanie bezdomnych zwierząt Zgodnie z § 4 pkt. 1 umowy Zleceniodawca, zlecając wyłapanie zwierzęcia zobowiązany jest precyzyjnie wskazać miejsce gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udzielanych Zleceniobiorcy informacji, w szczególności co do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych do odłapywania
W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie nie będzie możliwe, koszty dojazdu w wysokości 50,00 zł + 7% VAT ponosi Zleceniodawca. Dlatego Urząd Gminy otrzymując zgłoszenie o bezpańskim zwierzęciu – jedzie na miejsce i przeprowadza wywiad środowiskowy w celu ustalenia miejsca jego pobytu oraz bezdomnościKoszty ponoszone przez Gminę z tytułu zawartej umowy wynoszą:
- Wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia oraz oznaczenie go chipem –
75,00 zł plus 7%VAT
- Pobyt i utrzymanie jednego psa w schronisku – 5,00 zł plus 22%VAT, pobyt i utrzymanie jednego kota - 3,00 zł plus 22%VAT, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku
- Obecnie w hotelu przebywają 23 psy odłapane z terenu gminy.Miesięczny koszt ich utrzymania obecnie wynosi około pięciu tysięcy złotych. Kontakt w sprawie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brójce. Urząd Gminy w Brójcach tel. 42-214-00-45.
 

Wszystkich zainteresowanych hotelowanymi psami odłapanymi z terenu Gminy Brójce, ewentualnie ich adopcją zapraszamy na stronę internetową: www.hotelzwierzat.com, w okno gmina wpisać: Brójce, w oknie login: hotel463

 

Przejdź do wpisu

Rolnictwo i zwierzęta

 •   W związku z problemem bezdomności zwierząt oraz nasilającymi się wydarzeniami przy udziale zwierząt na terenie całego kraju nawiązując do ustawy z dnia 21.07.1997 r. o ochronie zwierząt Gmina Brójce informuje, iż zawarła umowę z Hotelem Dla Zwierząt I Ptactwa Domowego ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź, nr tel: (042) 671-34-49.


Odbiorem i zagospodarowaniem padłych zwierząt od właścicieli (użytkowników ) nieruchomości położonych na terenie Gminy Brójce zgodnie z podpisaną umową zajmuje się Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowo "HETMAN" Spółka z o.o.z siedzibą: Florianów nr 24, 99-311 Bedlno. Indywidualne zgłoszenia telefoniczne na odbiór padliny proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 0504 050257 lub 0504 050 171. 

Przejdź do wpisu
Powrót