Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

  •  

 


 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - w formie druku wniosku (opracowanie własne UG w Brójcach ).
Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.

Podstawa:
  • art. 29, art 39, art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r . o drogach publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pózn. zmianami) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa  drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz 1264)
  • Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Brójce z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w gminie Brójce na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • Uchwała Nr LVII/773/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek stosowanych przy zajęciu pasa drogowego dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
    Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/433/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 marca 2017r.


     
Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu  Gminy w Brójcach:Bank Spółdzielczy w Brójcach nr  22 8781 0006 0060 0141 2000 0020
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy pok. 9
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy w Brójcach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Brójcach - pokój nr 17 tel. 42-295-01-30
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.)
- § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  (Dz. U. z 2016 r., poz.1264)
 

Przejdź do wpisu
Powrót