•  

Aby zgłosić zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Jeśli wniosek będzie niepoprawny to:

1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  • 27 grudnia 2010 12:44


Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

1.  EDG -1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor d/s działalności gospodarczej pok. 16, w godzinach pracy urzędu.
  Tel. 214-03-92 wew. 117

Dodatkowe informacje:

1.   Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna

2.   Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .

3.   Organ ewidencyjny dokonuje zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia oraz doręcza przedsiębiorcy  zaświadczenie o zmianie  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4.   Wniosek o zmianę do  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych w wniosku tzn.:

1) danych osobowych,

2) adresu miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy,

3) rodzaju działalności gospodarczej,

4) zmiany adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

5) zmiany daty rozpoczęcia działalności.

5.   Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:

1) wniosek dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,

2) wniosek zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej we wniosku działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Podstawa prawna:

art. 88 e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. -Przepisy wprowadzające ustawe o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr.173,poz.1808)

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót