•  

Aby wykreślić wpis z ewidencji działalności gospodarczej możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Jeśli wniosek będzie niepoprawny to:

1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

  • 30 grudnia 2010 11:28

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

1.EDG -1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor d/s działalności gospodarczej pok. 16, w godzinach pracy urzędu.
Tel. 214-03-92 wew. 117

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał

decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu

14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:

a) Złożenia wniosku EDG -1 o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

b) Prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności objętej wpisem

3. Organ ewidencyjny doręcza przedsiębiorcy decyzję o wykreśleniu

z ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni

od dnia złożenia wniosku po ostatecznym uprawomocnieniu decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 88 e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. -Przepisy wprowadzające ustawe o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr.173,poz.1808)
 


Przejdź do wpisu
Powrót