Wpis do CEIDG

  •  

Zasady rejestracji działalności gospodarczej:
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Jeśli wniosek będzie niepoprawny to:

1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Przejdź do wpisu

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

  • 14 lutego 2012 07:51


 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wymagane dokumenty:

1. EDG - 1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty:

Wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlegają opłacie .

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor d/s działalności gospodarczej pok. 16, w godzinach pracy urzędu.
Tel. 214-03-92 wew. 117

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ulgi

Nie przewiduje się.

Dodatkowe informacje:

1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna

2. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

3. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:

1) wniosek EDG - 1 dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,

2) wniosek EDG - 1 zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.


 4. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .

Podstawa prawna:

Art. 88 e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn.  zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. -Przepisy wprowadzające ustawe o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. Nr. 173, poz. 1808)


 

Przejdź do wpisu
Powrót