•  

 


 

 

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 

 

Zgodnie z art.35 organ gminy o którym mowa w art.28 ust.1 wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art.28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił  miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

 

Wymagane dokumenty:

1/ Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Brójce

2/ Dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie

 

Opłaty:

 -dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł. od decyzji

 /Opłaty dokonuje się w kasie UG  lub na rachunek bankowy

Nr rachunku 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

 

  • sekretariat Urzędu Gminy Brójce lub

  • stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 8, tel. 42-295-01-28

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

 

zgodnie z przepisami KPA /ok.2 miesięcy/ - zakończone decyzją administracyjną

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przsługuje pisemne odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

 

 

Ustawa z dnia  24 września 2010r. o ewidencji ludności /Dz.U.2010.217.1427/

 


 

Przejdź do wpisu
  •  

 


 

 

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 

 

Zgodnie z art.35 organ gminy o którym mowa w art.28 ust.1 wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art.28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił  miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

 

Wymagane dokumenty:

1/ Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Brójce

2/ Dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie

 

Opłaty:

 -dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł. od decyzji

 /Opłaty dokonuje się w kasie UG  lub na rachunek bankowy

Nr rachunku 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

 

  • sekretariat Urzędu Gminy Brójce lub

  • stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 8, tel. 42-295-01-28

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

 

zgodnie z przepisami KPA /ok.2 miesięcy/ - zakończone decyzją administracyjną

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przsługuje pisemne odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

 

 

Ustawa z dnia  24 września 2010r. o ewidencji ludności /Dz.U.2010.217.1427/

 


 

Przejdź do wpisu
  •  

 


 

 

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 

 

Zgodnie z art.35 organ gminy o którym mowa w art.28 ust.1 wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art.28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił  miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

 

Wymagane dokumenty:

1/ Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Brójce

2/ Dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie

 

Opłaty:

 -dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł. od decyzji

 /Opłaty dokonuje się w kasie UG  lub na rachunek bankowy

Nr rachunku 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

 

  • sekretariat Urzędu Gminy Brójce lub

  • stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 8, tel. 42-295-01-28

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

 

zgodnie z przepisami KPA /ok.2 miesięcy/ - zakończone decyzją administracyjną

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przsługuje pisemne odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

 

 

Ustawa z dnia  24 września 2010r. o ewidencji ludności /Dz.U. z 2019 r. poz. 1397/

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót