Zameldowanie na pobyt czasowy

  •  

 


 Zameldowanie na pobyt czasowy 

 

 Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
4. Wypełniony formularz - zgłoszenie pobytu czasowego

Opłaty:
 opłata - na wniosek za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy -17,00zł.

Miejsce złożenia dokumentów
 Stanowisko ds ewidencji ludności - pokój nr 8, tel. 42-295-01-28

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:
-niezwłocznie  po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie pobytu czasowego

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosekUwagi:
-Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

-W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

 


Podstawa prawna
Ustawa z dnia  24 września 2010r. o ewidencji ludności /Dz.U. z 2019 r. poz. 1397.

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót