•  

 Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Nabywca ponosi opłaty

    • notarialno - sądowe

    • cenę nabycia lokalu.

 

Stosuje się dwie formy zapłaty: ceny sprzedaży jednorazowa i ratalna. W stosunku do obydwu form mogą być udzielone bonifikaty od ceny lokalu. W przypadku sprzedaży ratalnej - cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu  Gminy - pok. nr 9

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Z chwilą otrzymania wniosku przygotowywane są dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu tj. inwentaryzacja lokalu celem wydania przez Starostę zaświadczenia o jego samodzielności, wycena lokalu i udziału w nieruchomości wspólnej, uchwała Rady Gminy w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych (i zasad udzielania bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych) na rzecz najemców, protokół z rokowań będący podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali wynosi do dziewięciu miesięcy. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu dokumentacji do sprzedaży w terminie późniejszym.

Załatwianie spraw: pok. 13
tel. Nr 42 295-01-16
tel. Nr 42-295-01-18
faks nr 42-295-01-33

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późń. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)

 

Przejdź do wpisu
Powrót