•  

 Zbywanie nieruchomości w drodze rokowańDotyczy zbycia nieruchomości, jeżeli drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Właściwy organ w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia drugiego przetargu, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań.

Warunki rokowań:

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym powinno zawierać między innymi: informacje o nieruchomości , cenie wywoławczej, możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań, terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań, terminie i miejscu wpłaty oraz o wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

 

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

Z przeprowadzonych rokowań sporządza się protokół, będący podstawą do zawarcia notarialnej umowy nabycia nieruchomości.
 


Wymagane dokumenty :
 

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • datę sporządzenia zgłoszenia;

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 

Opłaty :

1. Od zgłoszenia nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi opłaty sądowo-notarialne z tytułu nabycia nieruchomości.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy - pok. nr 9.
 


Termin i sposób załatwienia sprawy :

Postępowanie może wszcząć z urzędu Wójt Gminy po drugim negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości. Wójt Gminy ogłasza rokowania w wyniku, których zostaje ustalony nabywca nieruchomości z którym zostanie zawarta umowa notarialna.
Łączny termin postępowania wynosi ok. 2 miesięcy od ogłoszenia rokowań.

 


Tryb odwoławczy :

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań, ich uczestnik składa do Wójta Gminy, który ją rozpatruje w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 


Załatwianie spraw: pok. 13
tel. nr 42-295-01-16
tel. Nr 42-295-01-18
faks nr 42-295-01-33

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z póżn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)


 

Przejdź do wpisu
Powrót