•  

 Ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

 

 1. Dotyczy :

 1. Ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu np. o nabyciu praw spadkowych.

 2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

2. Wymagane dokumenty :

 

 1. ustalenie opłaty rocznej: wniosek użytkownika wieczystego o ustalenie opłaty rocznej lub działanie z urzędu, aktualna wycena wartości nieruchomości.

 2. aktualizacja opłaty rocznej: działanie z urzędu lub na wniosek, aktualna wycena wartości nieruchomości.
   

  Opłaty :
  Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


  Miejsce złożenia dokumentów :
  Sekretariat Urzędu Gminy - pok. Nr 9.

  Termin i sposób załatwienia sprawy :
  Termin załatwienia wniosku - do 2 miesięcy.

 

dotyczy poz. 1a - Właściwy organ ustala opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

dotyczy poz. 1b - Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Aktualizację opłaty rocznej rzeprowadza się nie częściej niż jeden raz w roku.

Tryb odwoławczy :
W postępowaniu pod poz. 1b żytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.Wniosek, składa się przeciwko Wójtowi Gminy Brójce Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na Wójcie Gminy.


Załatwianie spraw: pok. 13
tel. Nr 42-295-01-16
tel. Nr 42-295-01-18
faks nr 42-295-01-33

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
   

Przejdź do wpisu
Powrót