Użyczenie nieruchomości gminnych

  •  

Użyczenie nieruchomości gminnychWymagane dokumenty:
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej. Wniosek winien zawierać cel użyczenia gruntu

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu  Gminy - pok. nr 9

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych bądź z urzędu, głównie w sprawach związanych z wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy.
3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Załatwianie spraw:
pok. 13
tel. Nr 42-295-01-16
tel. Nr 42-295-01-18
faks nr 42-295-01-33

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

 

Przejdź do wpisu
Powrót