Prawo pierwokupu

  •  

Prawo pierwokupuWymagane dokumenty :
Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub Gminy Brójce.

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy - pok. nr 9

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

  2. Wójt Gminy w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt Gminy wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.

  3. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu Wójt Gminy składa w formie aktu notarialnego oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu. Oświadczenie Wójt Gminy składa w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Załatwianie spraw: pok. 13
tel. Nr 42-295-01-16
tel. Nr 42-295-01-18
faks nr 42-295-01-33

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

Przejdź do wpisu
Powrót