•  

 Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowejDotyczy nieruchomości, jeżeli :

 

 1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

 2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;

 3. jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ;

 4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;

 5. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

 6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

 7. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

 8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;

 9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

 10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

 11. w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy, Rada Gminy Brójce w drodze uchwały, może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

Wymagane dokumenty :
 

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek, wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami uzasadniającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie przypadków wymienionych powyżej w pkt. 1 -11.
 

Opłaty :

1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
2. Nabywca ponosi
opłaty sądowo - notarialne związane z nabyciem nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy - pok. nr 9.
 


Termin i sposób załatwienia sprawy :

1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, zgodę na taką formę zbycia nieruchomości podejmuje w drodze uchwały Rada Gminy Brójce. Po uzyskaniu pozytywnej uchwały dokonywana jest wycena nieruchomości i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu) prowadzone są z nabywcą rokowania.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości
nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 


Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.
 


Załatwianie spraw: pok. 13
tel. nr 42-295-01-16
tel. nr. 42-295-01-18
faks nr 42-295-01-33

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst. jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póżn. zm.)
   

Przejdź do wpisu
Powrót