•  

Dzierżawa i najem nieruchomości stanowiących własność gminy


 

Wymagane dokumenty :

Wniosek określający powierzchnię i położenie nieruchomości lub lokalu (mieszkalnego, użytkowego) mającego być przedmiotem dzierżawy lub najmu jak również jego przeznaczenie

 

 Opłaty :

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu  Gminy - pok. nr 9

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Umowy do trzech lat:

    Załatwienie wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy lub najmu.

  2. Umowy powyżej trzech lat:

    Załatwienie wniosku wynosi do ok. 6 miesięcy. Jest to okres potrzebny do podjęcia uchwały przez Radę Gminy, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia wykazu w prasie, ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu,sporządzenia umowy dzierżawy lub najmu.

Załatwianie spraw:
pok. 13, tel. Nr (42) 42-295-01-16
tel. Nr (42) 42-295-01-18
faks nr (42) 295-01-33

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z pózn zm.)

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Przejdź do wpisu
Powrót