•  

 Zbywanie nieruchomości w drodze przetargówTermin i sposób załatwienia sprawy :

Postępowanie w sprawie wszczyna się z urzędu.

 1. Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej, Wójt Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brójcach a informacja o jego wywieszeniu podlega ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie a także złożenie oświadczenia przez przystępującego do przetargu, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w przetargu.

 3. O formie przetargu decyduje Wójt Gminy. Może być ogłoszony przetarg: ustny nieograniczony, ustny ograniczony, pisemny nieograniczony, pisemny ograniczony.

 4. Ogłoszenie o przetargu większości nieruchomości musi być zamieszczone w prasie lokalnej a niekiedy o zasięgu ogólnokrajowym.

 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. Z 2004 r. Nr 167, poz.1758).

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.

 7. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.

 8. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 9. Łączny termin postępowania wynosi do 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy :
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu jego uczestnik składa do Wójta Gminy, który ją rozpatruje w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

Opłaty :
Nabywca ponosi opłaty sądowo - notarialne związane z nabyciem nieruchomości.

Załatwianie spraw: pok. 13
tel. Nr 42-295-01-16
tel. Nr 42-295-01-18
faks nr 42-295-01-33

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

Przejdź do wpisu
Powrót