•  

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  zawierający:
oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania, adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Brójce
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 16.
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Wilińska-Winer, tel. 42-295-01-17
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Informacje dodatkowe:
Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych -mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Brójce.
Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
-Uchwała nr LXII/355/2018 Rady Gminy Brójce z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 

Przejdź do wpisu
Powrót