•  

Podatek od środków transportowych
naliczenie (osoby prawne, osoby fizyczne)

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Deklarację można złożyć osobiście w Referacie Finansowym – pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu. W przypadku gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej albo kwota podatku wykazana w deklaracji jest niezgodna z danymi znajdującymi się w posiadaniu organu podatkowego, wszczyna się postępowanie podatkowe i wydaje decyzję, w której określa się wysokość zobowiązania podatkowego.
 2. Podatnikami podatku od środków transportowych są:
  • osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami / współwłaścicielami środków transportowych,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
      3.  Przedmioty opodatkowania
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusy
   4. Powstanie/ustanie obowiązku podatkowego
       Obowiązek podatkowy powstaje:
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP,
 • w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
 • w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Natomiast obowiązek podatkowy wygasa:
 • z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany,
 • z końcem miesiąca, w którym zarejestrowany środek transportowy został zbyty,
 • z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy upływa 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Stawki podatku określono uchwałą Nr  LXI/372/22 Rady Gminy w Brójcach z dnia 27 października  2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz. 6455 ).
 

Opłaty

Wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać:
 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Brójcach nr 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Brójce.
   

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok (DT-1)
   
Szablon dokumentu
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok
  (DT-1/A)
Szablon dokumentu
 • Dowód rejestracyjny (opcjonalnie)
 
 • Faktura zakupu/sprzedaży pojazdu (opcjonalnie)
 
Pozostałe dokumenty  
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
   
Szablon dokumentu
 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 t.j.)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)
 • uchwała Nr LXI/372/22 Rady Gminy Brójce z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6455)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)
 

Tryb odwoławczy

Wymiar podatku następuje poprzez złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), w której podatnik samodzielnie oblicza kwotę podatku. W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Brójce w godzinach pracy Urzędu).


 
Organ podatkowy wszczyna postępowanie zmierzające do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Referat finansowy – podinspektor Monika  Zauder - pokój 6 w godzinach pracy Urzędu

Jednostka odpowiedzialna - Referat finansowy – podinspektor Monika Zauder pokój 6.

Przejdź do wpisu

Podatek od środków transportu

 •  

 


 

 

 

  

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU


1. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

Art. 8. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.

2. Wymagane dokumenty:

 • do 15 lutego należy składać deklarację DT-1 oraz załącznik DT-1/A na podatek od środków transportu
 • w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia należy odpowiednio skorygować deklarację na podatek 


3. Wysokośc podatku od środków transportowych jest obliczana przez podatnika (na podstawie uchwały Rady Gminy opublikowanej w biuletynie części dotyczącej stawek podatku).

4. Art. 11. 1. Podatek od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w
dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
b) do dnia 15 września danego roku – II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

5. Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania na konto Urzędu Gminy w Brójcach nr 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Brójce.

6. W przypadku uchylenia się od zapłaty wystawia się upomnienia a następnie tytuł wykonawczy w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

7. Termin płatności można odroczyć lub należność rozłożyć na raty - podstawa prawna: art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.  z 2019 r. poz.900 z póżn. zm.)
   Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy.

8. Podatek od środków transportowych można umorzyć - podstawa prawna: art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z póżn. zm.)
    Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy po upływie terminu płatności raty podatku.

Należność winna być uregulowana w terminie 14 dni

9 . Termin i sposób załatwiania sprawy:
W terminie 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wystawiana jest decyzja.

10. Tryb odwoławczy:
   Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Brójce w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

11. Organ podatkowy wszczyna postępowanie zmierzające do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportu.

12. Miejsce złożenia dokumentów:
Referat finansowy - inspektor Jolanta Płuciennik - pokój 6a w godzinach pracy Urzędu

13. Jednostka odpowiedzialna - Referat finansowy - inspektor Jolanta Płuciennik pokój 6a. 

 

 

 

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót