Podatek rolny od osób prawnych

  •  

 

 


 

 

Podatek rolny od osób prawnych

 

Wymagane dokumenty:
Należy złożyć -
deklaracja w sprawie:

  • do dnia 15 stycznia, składać deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy
  • w terminie 14-dni od dnia zaistnienia zmian zdarzenia odpowiednio skorygować deklarację

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Referat finansów - pokój nr 4 w godzinach:

 

Poniedziałek

730-1530    

Wtorek

900-1700    

Środa  

730-1530    

Czwartek

730-1530    

Piątek

730-1530   


Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2019 roku, poz. 1256 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 ust. 1 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Brójce - pok. Nr 4- inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat. tel. 42-295-01-25

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2019 roku, poz. 1256 z późn. zmianami )

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 900 z późn. zmianami )

  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w pok. Nr 4

D. Podatek rolny można umorzyć.

  • Podstawa prawna - art.67a i 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 900 z późn. zmianami )
  • Wniosek o umorzenie składa się w pok. nr 4  Urzędu po terminie płatności podatku

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
E. W terminie 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2019 roku, poz. 1256 z późn. zmianami )

I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania

G. Wpłaty należy dokonywaću inkasentów (sołtysów) w kasie UG przez pocztę lub na konto Urzędu  Gminy Brójce
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Andrespolu - 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020


 

Przejdź do wpisu
Powrót