Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

  •  

 


 

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 Wymagane dokumenty:
W terminie 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntu
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Finansów - pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

Poniedziałek

730-1530    

Wtorek

900-1700    

Środa  

730-1530    

Czwartek

730-1530    

Piątek

730-1530   

 

 Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UG w Brójcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm. )

- Uchwała Rady Gminy Brójce nr XVIII/81/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Uwagi:

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
a)grunty
b)budynki lub ich części
c) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej


Podstawa opodatkowania:
-dla gruntów - powierzchnia
,
-dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
-dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalohna na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości olub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:
- do dnia 15 marca roku podatkowego
-do dnia 15 maja roku podatkowego
- do dnia 15 września roku podatkowego
-do dnia 15 listopada roku podatkowego
Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku, obowiązuje termin wynoszący 14 dni od dnia doręczehnia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych nalezy zaznaczyć, że jest to korekta). Informację nalezy skorygowac w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku , gdy decyzja została doręczona po upływie terminu płatności pierwszej raty.

 

 Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć zapłatę podatku na raty

- Podstawa prawna - art.67a, art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 900 z późniejszymi zmianami)

- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty podatku w sekretariacie UG.

Podatek od nieruchomości można umorzyć.

- Podstawa prawna - art.67a, 67b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 900 z późniejszymi zmianami)

- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku


Wpłaty można dokonywać u sołtysów, w kasie UG w Brójcach lub na konto Urzędu  Gminy 

Bank Spółdzielczy w Andrespolu Nr konta- 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót