Podatek od nieruchomości od osób prawnych

  •  

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Wymagane dokumenty:

  • do 31 stycznia należy składać wypełniony formularz deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy
  • w terminie 14 dni  od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania
  • miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Brójce, pokój 9 w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1170 z póżn. zm.)

2) Uchwała Nr XX/98/2015 Rady Gminy Brójce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomości.

3)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

4)Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji - na podstawie uchwały Rady Gminy Brójce opublikowanej w biuletynie części dotyczącej stawek podatku.

UWAGI:

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
a)grunty
b)budynki lub ich części
c) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej


Podstawa opodatkowania:
-dla gruntów - powierzchnia
,
-dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
-dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalohna na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Państwowe obowiązane są:
a) składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia


Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu deklaracji  na podatek od nieruchomości należy zanaczyć, że jest to korekta). Deklarację nalezy skorygowac w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którch istniał obowiązek.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć zapłatę podatku na raty:

- Podstawa prawna - art.67a, art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 900 z późniejszymi zmianami)

- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty podatku w sekretariacie UG
(pok. nr 9)

Podatek od nieruchomości można umorzyć.

- Podstawa prawna - art.67a, 67b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 900 z późniejszymi zmianami)

- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku

Termin i sposób załatwiania sprawy:
W terminie 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za posrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Brójce w godzinach pracy pok. 9). Wnosi się je w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Terminy płatności podatku od nieruchomości określa się w art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Raty podatku wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Brójce lub na konto Urzędu  Gminy  Bank Spółdzielczy w Andrespolu Nr konta - 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

W terminie 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia sie upomnienie. Nalezność winna byc uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Organ podatkowy wszczyna postępowanie zmierzające do określenia wysokości podatku od nieruchomości w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów - inspektor Anna Cieplucha, pok. nr 4, tel. (42) 295 01 25

  

Przejdź do wpisu
Powrót