Podatek leśny od osób prawnych

  •  


 

Podatek leśny od osób prawnych

 


Wymagane dokumenty:

  • do dnia 15 stycznia składać deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy
  • w terminie 14-dni od zaistnienia zdarzenia odpowiednio skorygować deklaracje

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansów - pokój Nr 4 w godzinach:

Poniedziałek

730-1530    

Wtorek

900-1700    

Środa  

730-1530    

Czwartek

730-1530    

Piątek

730-1530   


 

 

 

 

 

 

 

 Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Brójce - pok. Nr 4, tel. 295-01-25

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 888 z późn. zmianami)

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

  • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r;  poz. 900 z późn. zmianami)
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzedu Gminy

C. Podatek leśny można umorzyć.

  • Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r;  poz. 900 z późn. zmianami)
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W terminie 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym
(tj. Dz.U. z 2019r, poz. 888 z późn. zmianami)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty Należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Brójcach -
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Andrespolu - 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020


 

Przejdź do wpisu
Powrót