Podatek leśny od osób fizycznych

  •  

 


 

 

Podatek leśny od osób fizycznych

 


Wymagane dokumenty:

W terminie 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć - informacja w sprawie podatku leśnego oraz załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu


Miejsce złożenia dokumentów:

 

Referat Finansów - pokój Nr 4 w godzinach:

 

Poniedziałek

730-1530    

Wtorek

 900-1700    

Środa  

730-1530    

Czwartek

730-1530    

Piątek

730-1530   


Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Brójce w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Brójce - pok. Nr 4 - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat. tel. 295-01-25

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 888 z późn. zmianami)

Uwagi:
    A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

  • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UG,

B. Podatek leśny można umorzyć.

  • Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. ,  poz. 900 z późn. zmianami)
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


C. W terminie 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 14 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku


E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie UG przez pocztę lub na konto Urzędu  Gminy w Brójcach
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Andrespolu  - 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020


 

Przejdź do wpisu
Powrót