Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesiać w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 14.00 na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 pok. 9 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Brójce".

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Brójce ds. księgowości budżetowej

 • 27 września 2022 09:30

Przejdź do wpisu

konkurs na stanowisko DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KUROWICACH

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor/inspektor d.s ochrony środowiska

 • 28 lipca 2017 10:21

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o pracy na stanowisku kierowcy autobusu

 • 15 września 2015 06:58

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brójce

Przejdź do wpisu

REGULAMIN KONKURSU na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach

 • 21 marca 2014 09:14

Załącznik do uchwały Nr 1/2014
Komisji Konkursowej
z dnia 19 marca 2014r.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
 
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach
 
 
W związku z wszczęciem z dniem 26 lutego 2014 r. postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach, na podstawie § 4 ust.1 pkt 1 i § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182) przyjmuje się Regulamin Konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach, w następującym brzmieniu:
 
§ 1.1. Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach,  zwana dalej SP ZOZ przeprowadza Komisja
Konkursowa, zwana dalej „Komisją” w składzie:
1) Przewodniczący Komisji: Paweł Piasta
2) Członkowie:
a) Ryszard Nawrocki – lekarz
b) Krzysztof Brandeburg 
c) Leszek Banach
d) Dariusz Szewc – Przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ
2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję kandydata, które jest dokonywane w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Komisja prowadzi prace, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, w tym jej przewodniczący. Quorum stwierdza przewodniczący Komisji, po otwarciu każdego posiedzenia oraz po podjęciu przerwanego posiedzenia.
4. Z podjętych czynności Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy
członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
§ 2.1. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe na posiedzeniach.
Przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie, telefonicznie lub e-mailem, za zgodą członków Komisji, o terminie posiedzenia Komisji.
2. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur Komisja określa w ogłoszeniu o konkursie.
3. Termin posiedzenia Komisji, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy z
kandydatami wyznacza przewodniczący Komisji po dokonaniu czynności, o której mowa w § 3 ust.7 Regulaminu.
§ 3.1. Otwarcie kopert (wewnętrznych) z dokumentami kandydatów i zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów następuje na posiedzeniu Komisji. Po otwarciu kopert (wewnętrznych) i ustaleniu danych personalnych kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, każda osoba wchodząca skład Komisji składa w formie pisemnej oświadczenie że nie jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włączniekandydata oraz nie pozostaje wobec kandydata w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (wzór Oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu), które dołącza się do protokołu.
2. Jeżeli okaże się, że członek Komisji pozostaje wobec kandydata w stosunku prawnym lub faktycznym, o którym mowa w ust.1, przewodniczący Komisji zawiadamia o powyższym Wójta Gminy Brójce.
3. W razie zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust.1 Wójt powołuje inną osobę w miejsce osoby pozostającej z kandydatem w stosunku prawnym lub faktycznym, o którym mowa w ust.1
4. Jeżeli okaże się w terminie późniejszym niż określony w ust.1, że członek Komisji pozostaje z kandydatem w stosunku prawnym lub faktycznym o którym mowa w ust.1, postanowienie ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że Komisja w nowym składzie może uznać za ważne dotychczasowe czynności. W przeciwnym razie dotychczasowe czynności muszą zostać powtórzone.
5. Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów na konkursowe stanowisko, Komisja stwierdza, czy złożone dokumenty są kompletne oraz czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie  - w głosowaniu zwykłą większością
głosów.
6. W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności posiadanych przez kandydatów kwalifikacji określonych w ogłoszeniu o konkursie lub kompletności dokumentów, Komisja może zasięgnąć w tym zakresie opinii radcy prawnego świadczącego usługi pomocy prawnej na rzecz Gminy.
7. Po stwierdzeniu kompletności złożonych dokumentów oraz spełnianiu przez kandydatów wymagań określonych w konkursie Komisja uznaje czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).
8. Kandydaci, którzy nie złożyli kompletnych dokumentów lub nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie, są zawiadamiani o niedopuszczeniu ich do dalszegopostępowania pisemnie.
§ 4 Kandydaci, którzy złożyli kompletne dokumenty oraz spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie, są zawiadamiani w formie pisemnej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o miejscu i terminie posiedzenia Komisji, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami.
§ 5.1. W ramach kolejnego posiedzenia, Komisja rozpatruje zgłoszone kandydatury poprzez prowadzenie indywidualnych rozmów z kandydatami. W toku prowadzonych rozmów Komisja ocenia czy kandydat wykazał się stosowną wiedza i umiejętnościami, związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym. Rozmowy polegają w pierwszej kolejności na zadawaniu tych samych pytań (każdemu z kandydatów) niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez poszczególnych członków komisji konkursowej.
Każdemu kandydatowi udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.
2. Po zakończeniu rozmów z kandydatami Komisja odbywa dyskusję i rozpoczyna wyłanianie kandydata na stanowisko objęte konkursem w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów .
3. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.
4. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią podmiotu leczniczego, zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
5. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów.
6. Głos jest nieważny w przypadku pozostawienia nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata lub braku skreśleń.
7. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.
8. Karta na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.
9. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust.2, kandydat nie został wybrany, przewodniczący Komisji zarządza drugie głosowanie.
10. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie został wybrany, przewodniczący Komisji zarządza trzecie głosowanie
11. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się przy zachowaniu zasad, o których mowa w ust.1-5 w sposób wskazany w § 1 ust.2. Drugie i trzecie głosowanie może być poprzedzone ponowną dyskusją Komisji i rozmową z kandydatami.
§ 6. W przypadku stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie złożył kompletu dokumentów albo w przypadku nie wyłonienia kandydata, Komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.
§ 7.1. O wyniku przeprowadzonego postępowania, Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta Gminy Brójce dołączając do zawiadomienia całą dokumentację przeprowadzonego postępowania.
2. Wójt powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie.
 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10 /2014 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach.

 • 21 marca 2014 09:10

Zarządzenie Nr 10  /2014
Wójta Gminy Brójce
z dnia 28  lutego  2014 r.
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko  dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach.
 
Działając na podstawie art 30 ust  2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013 r. poz. 594 z póż zm.)oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. poz. 182) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko  dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach  powołuję komisję konkursową, zwaną dalej "komisją",  w następującym składzie: 
 
  a) przedstawiciele podmiotu tworzącego:
      - Paweł Piasta - przewodnicząca komisji
      - lek. Ryszard Nawrocki
       - Krzysztof Brandeburg
       - Leszek Banach
    b) - Dariusz Szewc - przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach:
      
 
2. Powołanie komisji wszczyna postępowanie konkursowe, które winno być prowadzone zgodnie z w/w rozporządzeniem.
 
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10 /2014 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach.

 • 21 marca 2014 09:08

Zarządzenie Nr 10  /2014
Wójta Gminy Brójce
z dnia 28  lutego  2014 r.
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko  dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach.
 
Działając na podstawie art 30 ust  2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013 r. poz. 594 z póż zm.)oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. poz. 182) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko  dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach  powołuję komisję konkursową, zwaną dalej "komisją",  w następującym składzie: 
 
  a) przedstawiciele podmiotu tworzącego:
      - Paweł Piasta - przewodnicząca komisji
      - lek. Ryszard Nawrocki
       - Krzysztof Brandeburg
       - Leszek Banach
    b) - Dariusz Szewc - przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach:
      
 
2. Powołanie komisji wszczyna postępowanie konkursowe, które winno być prowadzone zgodnie z w/w rozporządzeniem.
 
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach

 • 20 marca 2014 10:10

Wójt Gminy Brójce
ogłasza konkurs na stanowisko 
 
DYREKTORA 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRÓJCACH z/s w KUROWICACH 
95 – 004 Kurowice
ul. Pabianicka 4
 
Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
 
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.  z 2012 r. poz. 182) i w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu.
 
1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.):
 
1) wykształcenie wyższe,
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Wymagania dodatkowe :
 
1)Tytuł zawodowy lekarza 
2) Wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi , zamówień publicznych
i spraw kadrowych
 
2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
 
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1. ppkt 3) lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
7) kserokopię dowodu osobistego,
8) pisemną koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną SP ZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach ,
9) zaświadczenie o niekaralności,
10) oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany  zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
12) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub jej zaprzestaniu z chwilą powołania na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Brójcach
 
13) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora SP ZOZ.
 
Wymagane dokumenty , w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, z dopiskiem " Konkurs na stanowisko Dyrektora SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach", należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Brójce,  95 – 006 Brójce, Brójce 39, , w terminie do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Brójcach można uzyskać u głównej księgowej  SP ZOZ    w godzinach urzędowania Tel.  42 2140050 adres :Kurowice ul  Pabianicka 4 
 
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brójce .
 
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie (lub e-mailowo).
 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 
Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania, zgodnie z art. 47 ustawy o działalności leczniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brójce: bip.brojce.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brójce i w SP ZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach.
 
 
Wójt Gminy Brójce
Władysław Glubowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejdź do wpisu

NABÓR NA PRACOWNIKA BIURA (KOORDYNATORA PROJEKTU)

 • 25 czerwca 2010 12:10

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „STER” Z SIEDZIBĄ W ANDRESPOLU UL.ROKICIŃSKA 126 OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKA BIURA (KOORDYNATORA PROJEKTU).
 

Wymagania dla kandydata na stanowisko koordynatora projektu/ kierownika biura/

1. doświadczenie w zarządzaniu projektami.
2. umiejętność zarządzania i kierowania zespołem.
3.zdolności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne.
4. zaangażowanie w sprawy związane z realizacją celów Lokalnej Strategii Rozwoju.
5. znajomość zasad korzystania z funduszy pomocowych.

Wymagane dokumenty:
1. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ( dyplomy/świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń,certyfikaty)i staż pracy.
2. wypełniony kwestionariusz osobowy.
3. list motywacyjny, cv

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Ster” pokój nr 22, I piętro (nad Ośrodkiem Zdrowia) w terminie do dnia 30 czerwca w godzinach 8:00-12:00, natomiast w dniu 30 czerwca od 8:00-15:00.

 

Przejdź do wpisu
Powrót