Ochotnicze Straże Pożarne

  •  

Ochotnicze Straże Pożarne
Cele działalności:
 
– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym   zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.
 
Wykaz jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Brójce:
 
 

L.p. OSP Adres
1. Brójce 95-006 Brójce 39B
2. Bukowiec 95-006 Bukowiec  ul. Górna 35
3. Giemzów 95-006 Giemzów 37
4. Karpin 95-006 Karpin 21
5. Kotliny 95-006 Kotliny 17B
6. Kurowice 95-006 Kurowice ul. Rządowa 94
7. Leśne Odpadki 95-006 Leśne Odpadki 13A
8. Pałczew 95-006 Pałczew 34
9. Stefanów 95-006 Stefanów 1D
10. Wardzyn 95-006 Wardzyn 75C
11. Wola Rakowa 95-006 Wola Rakowa ul. Główna 28
 
 

Przejdź do wpisu
  •  

Gmina Brójce zrealizowała zadanie pn. „Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla OSP Kurowice” z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

Koszt całkowity zadania :        649.918,00 zł  

Udział własny gminy:                389.950,80 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  259.967,20 zł

Nowy pojazd usprawni pracę OSP na terenie sołectwa Kurowice poprzez szybkie przeciwdziałanie niszczeniu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, dzięki szybszej reakcji i dojazdowi do miejsc pożarów lub wypadków.

Przejdź do wpisu
  •  

           Gmina Brójce zrealizowała zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla OSP Bukowiec" przy współudziale środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
          Całkowity koszt zadania: 629 160, 00 PLN Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 251 664,00 PLN.
Nowy pojazd usprawni pracę OSP Bukowiec poprzez szybkie przeciwdziałanie niszczeniu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, dzięki szybszej reakcji i dojazdowi do miejsc pożarów i wypadków.

Link do  internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BRÓJCE

  • 06 listopada 2023 14:40

w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Brójce i powołania komisji przetargowej.

Przejdź do wpisu
Powrót