•  

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


I. Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił
o ustalenie zakresu raportu - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II
 i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, potrzebna  jest mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku;
- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania;
- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
- przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem
i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia;
- dowód opłaty skarbowej:

  • 205zł - za decyzję,
  • 105zł - za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby.
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Brójce lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020.
 
II. Informacje dodatkowe:
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po cztery egzemplarze. W przypadku gdy organem opiniującym lub uzgadniającym jest dyrektor urzędu morskiego, należy przedłożyć dodatkowo po jednym egzemplarzu.
- Jeżeli liczba stron postępowania: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,  lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 10, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
- Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.
 
III. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu - pokój nr 9 ( pierwsze piętro ) w godzinach pracy .
 
IV. Termin załatwienia spraw
Organ wydaje decyzje administracyjną w ciągu 30 dni, a w przypadku spraw bardziej skomplikowanych ma 60 dni na wydanie decyzji.

V. Jednostka odpowiedzialna
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 16.
Osoba odpowiedzialna: Piotr Maszczyk, tel. 42-295-01-20.
 
VI. Termin odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
VII. Uwaga!
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w sekretariacie UG Brójce.W razie potrzeby (w zależności od sposobu prowadzenia działalności) organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.
 
VIII.Podstawa prawna
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.)

Przejdź do wpisu

Powrót