•  

Usunięcie drzew i krzewów


1.OSOBA FIZYCZNA


I. Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (druk dostępny na stronie BIP, w Urzędzie Gminy Brójce);
- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości;
- jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

II. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, zawiera:
-  imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, data;
- gatunki i obwody pni drzew wnioskowanych do usunięcia (mierzonych na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi);
- przyczyna zamierzonego usunięcia drzew;
- planowany termin usunięcia drzew;
- oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej;
- podpis wnioskodawcy.

III. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój nr 9 ( pierwsze piętro ) w godzinach pracy .

IV. Termin załatwienia spraw :
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje się oględzin. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić,  jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu.

V. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 16.
Osoba odpowiedzialna: Piotr Maszczyk, tel. 42-295-01-20

VI. Termin odwoławczy:
-Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UG Brójce w godzinach pracy Urzędu  - jak w punkcie III.)
-Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VII. Uwaga:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w sekretariacie UG Brójce.

VIII. Podstawa prawna 
art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336)


2. NIEBĘDĄCA OSOBĄ FIZYCZNĄ

I. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (druk dostępny na stronie BIP, w Urzędzie Gminy Brójce);
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana (w przypadku istnienia współwłaścicieli nieruchomości wymagany jest podpis każdego z nich) lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (w przypadku wniosków składanych przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej);
- rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
- projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów .

II. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
-  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń,
o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
-  wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew(w m ²);
- miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika
z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- podpis wnioskodawcy.

III.  Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój nr 9 ( pierwsze piętro ) w godzinach pracy Urzędu .

IV.  Termin załatwienia spraw:
Organ ma 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej.

V.  Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 16.
Osoba odpowiedzialna: Piotr Maszczyk, tel. 42-295-01-20

VI. Termin odwoławczy:
- Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
- Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 VII.  Uwaga:
1.  Proszę podać we wniosku numer telefonu, w celu kontaktu z wnioskodawcą - co może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2.  Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
3. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
4.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Brójce.

VIII.  Podstawa prawna :
art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewu można także złożyć elektronicznie (ePUAP), zgodnie ze wzorem udostępnionym na stronie mnistra właściwego do spraw środowiska:

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/

Przejdź do wpisu
Powrót